Stimuleren emissiearme staltechnieken voor fijnstof en ammoniak

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) stelt subsidie beschikbaar voor het oplossen van de fijnstofproblematiek in de pluimveesector. Daarnaast heeft hij besloten de lijst met stalsystemen uit te breiden met 14 nieuwe, ammoniak-emissiearme technieken. Hiermee krijgt de veehouderij meer mogelijkheden om op een kosteneffectieve wijze aan de milieuregelgeving te voldoen. Dit heeft de staatssecretaris vandaag bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van de Federatie Agrotechniek in Sterksel.

Fijnstofproblematiek pluimveesector
Er zijn diverse maatregelen beschikbaar voor verschillende pluimveecategorieën die de uitstoot van fijnstof verminderen. Het rendement van deze maatregelen varieert van 20 tot 80%. Om de fijnstof-knelpunten in de landbouw opgelost te krijgen voert staatssecretaris Atsma samen met collega Bleker een subsidieregeling in. Deze is gericht op het stimuleren van maatregelen die de fijnstofuitstoot uit stallen beperkt. De voorbereiding hiervan is in volle gang en het beoogde subsidieplafond is tien miljoen euro voor 2012.

Uitbreiding lijst stalsystemen
De lijst met emissiearme staltechnieken is uitgebreid met 5 nieuwe types luchtwassers voor de varkenshouderij en 9 nieuwe systemen voor de pluimveehouderij, waaronder een biofilter en 2 systemen die speciaal bestemd zijn voor (groot)ouderdieren van legrassen. Voor deze categorie dieren waren tot nu toe geen geschikte emissiearme systemen beschikbaar. Daarnaast zijn de toepassingsmogelijkheden van een aantal bestaande systemen, zoals melkveestallen en luchtwassers voor kippen en eenden, verbreed door nieuwe varianten aan de lijst met stalsystemen toe te voegen.

Een gecombineerd luchtwassysteem voor de varkenshouderij is aan de lijst toegevoegd met een zogenaamde voorlopige emissiefactor. Ondanks dat de prestatie van dit systeem nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld vindt staatssecretaris Atsma dit systeem zo veelbelovend dat hij het nu al beschikbaar maakt voor de markt.

Milieuregelgeving fijnstof en ammoniak
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is er onder meer op gericht dat Nederland voldoet aan de Europese normen voor fijnstof in de lucht. De pluimveehouderij is een belangrijke bron van fijnstof. Daarom zijn in het NSL ook maatregelen opgenomen voor de pluimveehouderij. De subsidieregeling maakt daarvan onderdeel uit.

Veehouderijbedrijven moeten emissiearme stalsystemen toepassen om aan de milieuregelgeving te voldoen. Het gebruik van emissiearme stalsystemen is een van de emissiereducerende maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan het ammoniakplafond dat voor Nederland (en andere EU-lidstaten) in een EU-richtlijn is vastgelegd, de zogenaamde NEC-richtlijn.