Sterke groei gebruik jeugdzorg

Onderstaand vindt u de belangrijkste conclusies uit de SCP-publicatie Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. In het rapport geven de onderzoekers drs. Evert Pommer, dr. Hetty van Kempen en dr. Klarita Sadiraj een beeld van de ontwikkelingen in het gebruik en kosten van jeugdzorg in de periode 2000-2009. Ook wordt ingegaan op de factoren die het gebruik van jeugdzorg bepalen. Deze publicatie is ook als hoofdstuk opgenomen in de publicatie Maten voor gemeenten 2011.

– De jeugdzorg heeft in de periode 2000-2009 een sterke groei doorgemaakt in zowel gebruik als kosten. Het aantal jeugdigen in de bevolking is nauwelijks toegenomen.

– Bij alle jeugdzorgvoorzieningen stijgt het gebruik met 8% per jaar. Dit geldt zowel voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de provinciale jeugdzorg (pjz) als de voorzieningen voor jeugdigen met een licht verstandelijke handicap (lvg).

– Vooral van de ambulante vormen van zorg wordt meer gebruik gemaakt. Die zorg is goedkoper en de stijging in de kosten blijft daardoor beperkt tot 6% per jaar.

– In 2009 maakten circa 377.000 jeugdigen gebruik van een jeugdzorgvoorziening. Er is een grote overlap in gebruik tussen de verschillende voorzieningen. In termen van unieke cliënten gaat het om circa 265.000 jeugdigen (7,5% van alle 0-17 jarigen).

– Min of meer toevallige omstandigheden leiden ertoe dat voor een jeugdzorgprobleem als een psychisch, sociaal of justitieel probleem hulp gezocht wordt.

– Gezinskenmerken zoals financieel-economische situatie en gezinsvorm en de mate waarin ouders in aanraking komen met de politie, blijken de grootste rol te spelen bij de verklaring van het gebruik van jeugdzorg.

Verklaring gebruik jeugdzorg
Vooral de gezinskenmerken zijn bepalend voor het gebruik van jeugdzorg. Het gaat hierbij om factoren als het ontvangen van een uitkering, de gezinsvorm of demate waarin de ouders in aanraking zijn gekomen met de politie. Daarnaast hebben in de leeftijdsgroep 0-12 jarigen jongens meer met jeugdzorg te maken dan meisjes. In de leeftijdsgroep 13-17 jarigen speelt geslacht geen rol meer. De kenmerken van het kind zelf zijn minder van invloed op het gebruik van jeugdzorg dan kenmerken van de ouder(s) of het gezin. Buurtkenmerken, tenslotte, hebben nauwelijks effect op het gebruik van jeugdzorg. Het feit dat bij alle vormen van jeugdzorg steeds dezelfde kenmerken een rol spelen geeft het vermoeden dat het van min of meer toevallige omstandigheden afhangt hoe een jeugdzorgprobleem in beeld komt. Alleen bij de gedwongen jeugdzorg spelen ook andere factoren een rol, waaronder niet-westerse herkomst.

Downloaden: SCP-publicatie 2011-37 Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. (PDF)

Plaats een reactie