Stand van zaken beleid ontwikkelingssamenwerking in beeld

De Algemene Rekenkamer volgt de komende jaren of het kabinet erin slaagt om de versnippering in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking terug te dringen en zal hierover periodiek rapporteren. De eerste rapportage Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; Stand van zaken april 2011 verschijnt dinsdag 28 juni 2011.

In het rapport is de uitgangssituatie in beeld gebracht: wat was de mate van versnippering toen het kabinet-Rutte/Verhagen aantrad?

Het kabinet vindt dat het beleid voor ontwikkelingssamenwerking te veel thema’s, te veel landen, te veel partnerorganisaties en te veel instrumenten omvat. Door die versnippering is het volgens het kabinet moeilijk om te leren van opgedane ervaringen en zijn de beheerskosten hoog. Bovendien kan Nederland zich onvoldoende specialiseren en expertise ontwikkelen op specifieke thema’s. Daarom wil het kabinet meer focus en samenhang in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking realiseren.

De probleemanalyse van het kabinet sluit aan op eerdere rapportages van de Algemene Rekenkamer waarin is geconstateerd dat er sprake is van een stapeling van doelen, instrumenten, prestaties en effecten en een veelheid aan betrokken organisaties en landen, zonder dat steeds duidelijk is wat de onderlinge samenhang is tussen deze elementen en hoeveel geld hieraan gekoppeld is.

De Algemene Rekenkamer geeft in de monitorrapportage weer wat de mate van versnippering van het beleid was en beschrijft de veelheid aan thema’s en activiteiten, organisaties en landen die Nederland financiert. In toekomstige rapportages zal worden onderzocht of het kabinet de voorgenomen focus, de samenhang in beleid en de bezuinigingen realiseert. Daarbij zal de Algemene Rekenkamer aandacht besteden aan de organisatie en uitvoering van het beleid en aan de mate waarin daadwerkelijk meer expertise wordt opgebouwd.

Nederland heeft met andere rijke landen in OESO-verband afgesproken 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. In 2010 gaf Nederland bijna 4,9 miljard euro uit aan ontwikkelingssamenwerking. Dit bedrag was ruim 0,8% van het Bruto Nationaal Product (BNP). Het kabinet-Rutte/Verhagen wil vanaf 2012 teruggaan naar een uitgave aan ontwikkelingssamenwerking van 0,7% van het BNP. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking werd verdeeld over 33 partnerlanden. Het huidige kabinet heeft aangegeven dat aantal terug te brengen naar 15.

Plaats een reactie