Staand, geknield, gehurkt werken

De Ge­zond­heids­raad heeft een con­cept­rap­port open­baar gemaakt waarin de Com­mis­sie Sig­na­le­ring ar­beids­om­stan­dig­he­den risico’s van de raad de ge­zond­heids­ri­si­co’s ana­ly­seert van staand, ge­knield of gehurkt werken.

De voor­zit­ter van de Ge­zond­heids­raad biedt de ge­le­gen­heid om in­hou­de­lijk com­men­taar te leveren op dit con­cept­rap­port. Het con­cept­rap­port is onder meer voor­ge­legd aan de Sub­com­mis­sie Grens­waar­den op de werk-​plek van de Sociaal Eco­no­mi­sche Raad en aan des­kun­di­gen uit kringen van werk­ge­vers-​ en werk­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties. Ook andere be­lang­stel­len­den kunnen com­men­taar leveren op het con­cept­rap­port. Com­men­taar kunt u tot 15 oktober 2011 sturen naar mw. dr. A.S.A.M. van der Burght, e-mailadres a.vander.Burght@gr.nl.

De com­mis­sie betrekt het ont­van­gen com­men­taar bij het vast­stel­len van het de­fi­ni­tie­ve advies. Het de­fi­ni­tie­ve advies zal worden aan­ge­bo­den aan de staats­se­cre­ta­ris van Sociale Zaken en Werk­ge­le­gen­heid.

Downloaden: Publicatie: Staand, geknield, gehurkt werken

Plaats een reactie