Slachtoffers ouderenmishandeling melden vaker zelf

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling ligt over 2009 op het zelfde niveau als het jaar ervoor. “Opvallend is dat de trend zich doorzet dat slachtoffers zelf vaker de melder zijn dan in andere jaren, wat betekent dat het taboe om het te melden langzaam afneemt”, zegt Maria van Bavel van MOVISIE namens het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO).

Over het jaar 2009 zijn in totaal 656 meldingen doorgegeven aan MOVISIE. Bijna driekwart van deze meldingen is afkomstig van een professional. In 16% heeft het slachtoffer zelf een melding gedaan en in 8% deden andere familieleden de melding. 3% van de meldingen kwam op een andere manier binnen. Het betreft psychische mishandeling (36%), lichamelijke mishandeling (28%) en financiële uitbuiting (21%). Verwaarlozing (8%), schending van rechten (7%) en seksueel misbruik (2%) zijn minder vaak gemeld. Slachtoffers hebben vaak te maken met meerdere vormen van mishandeling. Het aantal en de aard van de meldingen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er is echter wel een kleine stijgende trend te zien sinds 2005 van het aantal meldingen door het slachtoffer zelf.

De cijfers over 2009 geven aan dat vrouwen veel vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen. In de meeste situaties is de pleger een familielid, vaak een (klein)kind of (ex)partner. Driekwart van de meldingen betreft moedwillige mishandeling de rest zogenaamde ontspoorde zorg. Van 301 meldingen is de relatie met het slachtoffer bekend: in 46% gaat het om kinderen of kleinkinderen, die hun vader, moeder, opa of oma mishandelen. In 35% gaat het om een (ex)partner, en in 9% om een ander familielid. In 10% gaat het om kennissen of buren. Slechts 1% betreft mishandeling door een beroepskracht.

Registratie
Het vermoeden bestaat dat bovengenoemde cijfers slechts een topje van de ijsberg is. Niet alle organisaties aangesloten bij het LPBO hebben cijfers doorgegeven. De cijfers zijn afkomstig van Steunpunten Huiselijk Geweld, meldpunten Ouderenmishandeling, consultatienetwerken ouderenmishandeling en Meldpunten Zorg en Overlast uit bijna alle provincies.

Plaats een reactie