Signalering huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring kan beter

0
560

Huiselijk geweld is de laatste jaren beter bespreekbaar geworden, zo ervaren veel hulpverleners. Slachtoffers van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring durven er echter nog nauwelijks over te praten. Een verkennend onderzoek van MOVISIE wijst er op dat men juist binnen deze hechte gemeenschappen huiselijk geweld in een vroeg stadium zou kunnen signaleren. Hilde Bakker van MOVISIE: “Er is veel onbenut potentieel binnen orthodoxe kerken en gemeenschappen. Hulpverleners signaleren veel bereidheid om elkaar te ondersteunen, maar bij huiselijk geweld weet men vaak niet hoe.”

Onderzoekers Hilde Bakker en Hanneke Felten van MOVISIE spraken voor een quickscan naar de preventie van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring met dertien hulpverleners van instellingen met orthodox-protestantse signatuur en niet-identiteitsgebonden instellingen die hun werkterrein hebben in kleine gemeenten op de biblebelt. Daarnaast interviewden zij vijf onderzoekers en één reformatorische jongerenorganisatie. “Slachtoffers van huiselijk geweld vertellen uit zichzelf niet gauw over hun ervaring”, zegt Hanneke Felten. “Dit geldt voor alle slachtoffers maar in sommige orthodoxe gemeenschappen nog sterker, omdat je hier de vuile was niet buiten hangt. Slachtoffers zijn vaak bang voor uitsluiting uit de gemeenschap, helemaal als ze gaan scheiden. Om deze redenen kan huiselijk geweld lang blijven voortduren.”

Meer openheid
De christelijke hulpinstellingen organiseren voorlichtingen over huiselijk geweld om het onderwerp in orthodoxe kring bespreekbaar te maken. Zij zien de openheid toenemen, maar merken dat er in veel kerkgemeenschappen huiver bestaat om huiselijk geweld bij slachtoffers en daders aan te kaarten. Hilde Bakker: “Bij sommigen speelt de gedachte een rol: ‘Wie ben ik dat ik de zonde van een ander mag aanwijzen?’ Sommige dominees kaartten het geweld wel aan, maar willen te gauw toewerken naar de schuldbelijdenis van de dader om hem vervolgens te kunnen vergeven. Dit gebeurt vaak vanuit vertrouwen, maar men blijkt te weinig te weten over hoe huiselijk geweld is te stoppen. Er moet in het gezin ook iets veranderen. Professionele hulp inschakelen is dan belangrijk. Hulpverleners kunnen op hun beurt de eigen kracht van gemeenschappen goed inzetten om het huiselijk geweld aan te pakken.”

Betere samenwerking
De onderzoekers pleiten voor een betere samenwerking tussen christelijke en niet-identiteitsgebonden instellingen, en tussen de hulpinstellingen en de kerkgemeenschappen. Felten: “Juist ook omdat een deel van de cliënten uit orthodox-protestantse kringen aanklopt bij seculiere instellingen. Deze hulpverlening sluit lang niet altijd aan bij de taal en cultuur van deze cliënten. Daardoor haken zij af. Voor dat deel van de cliënten dat een keer advies van een buitenstaander wil, moet de hulp natuurlijk goed beschikbaar en toegankelijk zijn.” MOVISIE denkt dat er ook nog een wereld te winnen is door predikanten, vrijwillige ambtsdragers en kerkelijk werkers beter toe te rusten voor signalering en aanpak van huiselijk geweld.

Rapport
‘De mantel der liefde: quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen’ verschijnt op 14 februari 2012. Doel van deze quickscan is om het thema te verkennen en mogelijke aanknopingspunten naar boven te halen voor verder onderzoek en beleid.