SFK ontwikkelt samen met apotheken rekenmodel vrije tarieven

Ter voorbereiding op 2012 start de SFK in juli/augustus met een meting om te onderzoeken hoeveel tijd er gemoeid is met de verrichtingen die samen de nieuwe prestaties Farmaceutische zorg vormen. Op deze manier wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de vrije tarieven die per 2012 worden ingevoerd.

De minister, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, heeft besloten om vanaf 2012 zowel vrije prijzen voor geneesmiddelen als voor nieuw omschreven zorgprestaties in te voeren. De afgelopen periode hebben apothekers samen met zorgverzekeraars de (concept) NZa prestaties farmaceutische zorg onder de loep genomen in een kwalitatieve pilot. Daarin zijn de nieuw omschreven prestaties onder andere getoetst op duidelijkheid, volledigheid en controleerbaarheid. De uit deze kwalitatieve pilot resulterende adviezen van apothekers en zorgverzekeraars zijn aan de NZa voorgelegd. Eind juli zal de Raad van Bestuur van de NZA de definitieve prestatiebeschrijvingen naar verwachting vaststellen, zodat we er nu in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Droogzwemmen
In 2012 gebeuren er dus twee dingen tegelijk: vrije prijzen en nieuwe zorgprestaties. Om de gevolgen van deze majeure verandering enigszins te kunnen inschatten is het van groot belang dat we eerst “droogzwemmen”. Daarom organiseert de KNMP in samenwerking met de SFK via een zogenaamde kwantitatieve pilot. In deze pilot wordt onderzocht hoeveel tijd er in de apotheek gemoeid is met de verrichtingen die samen NZa prestaties vormen. Bij de patiëntgerelateerde verrichtingen wordt ook geteld hoe vaak deze voorkomen. De apotheken die mee kunnen doen krijgen zo een goed beeld van de stand van zaken in hun eigen apotheek, kortom: “Ben ik er klaar voor? Kan mijn team het?”. Tegelijkertijd krijgen apotheken een idee hoe ze een mogelijke prijs voor de nieuwe zorgprestaties kunnen bepalen.

Hoe gaan we het doen? App
In de kwantitatieve pilot leggen alle apotheekmedewerkers de onderscheiden verrichtingen op innovatieve wijze zelf vast via een applicatie (App) op een tablet of smartphone, die ze gedurende de werkdag bij zich hebben. Hiermee wordt het dagelijkse werk zo min mogelijk verstoord. De vastgelegde data worden door de SFK gebruikt om een rekenmodel te ontwikkelen, waarmee apothekers de prijs voor hun zorgprestaties kunnen bepalen. Dit rekenmodel zal aansluitend op de pilot beschikbaar komen. Tijdens de pilot worden de benodigde smartphones of tablets gratis in bruikleen gegeven. Na afloop van de pilot wordt een deel hiervan onder de deelnemende apotheken verloot.

Aanmelden
In deze pilot is ruimte voor maximaal 75 apotheken. De pilot gaat in juli/augustus van start. Apothekers kunnen zich vanaf nu aanmelden via kostendekkendtarief@knmp.nl.

Plaats een reactie