School kan meer doen om ouders te betrekken

Steeds meer basisscholen geven ouders informatie over hoe zij hun eigen kind kunnen ondersteunen bij de schoolontwikkeling. Toch geeft meer dan de helft van de ouders aan dat de school meer zou kunnen doen om hen bij de school en het leren van hun kind te betrekken. Dit blijkt uit onderzoek onder ouders en schoolleiders in het primair onderwijs, dat de onderzoeksbureaus Ecorys en Oberon in opdracht van het ministerie van OCW onlangs uitvoerden.

Het onderzoek laat zien dat schooldirecteuren ondersteuning thuis door ouders als belangrijkste vorm van ouderbetrokkenheid zien. In hun ogen is deze veel belangrijker dan een rol van de ouders binnen de muren van de school. Zo’n driekwart van de scholen geeft lesmateriaal aan ouders mee voor gebruik thuis. Opvallend is dat slechts een kwart van de ouders aangeeft lesmaterialen voor thuis mee te krijgen. Dit aantal is gestegen ten opzichte van 3 jaar geleden, toen slechts 1 op de 10 ouders aangaf lesmaterialen te ontvangen om thuis met hun kind te oefenen.

Rol van ouders steeds belangrijker
Driekwart van de schooldirecteuren vindt dat ouders hun kind moeten ondersteunen bij school, bijvoorbeeld door belangstelling te tonen voor wat er op school gebeurt, samen te praten over wat kinderen leren, door voor te lezen of te helpen bij het huiswerk. Een stijging ten opzichte van 2009, toen nog maar tweederde van de schoolleiders aangaf deze steun het belangrijkste te vinden. Meer dan de helft van de schooldirecteuren geeft aan meer met ouders te willen praten over waarden en normen.

Voorlezen steeds belangrijker
Steeds meer ouders realiseren zich dat voorlezen belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Waar in 2009 door iets meer dan een kwart van de ouders dagelijks werd voorgelezen aan hun kinderen, is dat in 2012 gestegen naar zo’n 40%. Daarnaast is het percentage ouders dat nooit voorleest afgenomen van 32% in 2009 naar 19% in 2012.

Het onderzoek laat volgens minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) zien dat steeds meer scholen ouders als een belangrijke partner zien om samen het beste uit leerlingen te kunnen halen. ‘Scholen en ouders zoeken elkaar nadrukkelijker op, dat is een positieve ontwikkeling. Toch geeft meer dan de helft van de ouders aan dat de school meer zou kunnen doen om hen bij de school en het leren van hun kind te betrekken. Voor scholen valt dus nog veel winst te behalen wanneer zij ouders daar goed bij ondersteunen.’

De afgelopen maanden sprak Van Bijsterveldt met veel ouders, leerkrachten, schooldirecteuren en ouder- en onderwijsorganisaties over de samenwerking tussen school en ouders. Een groot aantal scholen is actief bezig met het thema ouderbetrokkenheid. Toch geven veel scholen aan het lastig te vinden om daar goed invulling aan te geven. Minister Van Bijsterveldt wil ouders en scholen daarom op weg helpen de samenwerking verder vorm te geven, bijvoorbeeld door een betere uitwisseling van goede voorbeelden tussen scholen en ouders. ‘Elke school zoekt bij een goede samenwerking naar een manier die goed aansluit bij de leerlingen en hun ouders’, aldus Van Bijsterveldt. ‘Dat is erg mooi om te zien. Goede voorbeelden en instrumenten moeten niet blijven hangen tussen de schoolmuren, maar die moeten we delen.’

Facebook
Om scholen en ouders beter te ondersteunen in een optimale samenwerking heeft minister Van Bijsterveldt onlangs op Facebook een online platform gelanceerd. Door praktische hulpmiddelen aan te bieden kunnen scholen het thema ouderbetrokkenheid onder de aandacht brengen. Scholen en leraren kunnen daarnaast putten uit goede voorbeelden van andere scholen. Ouders kunnen met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld over huiswerkbegeleiding, voorlezen, maar over pestgedrag. Het platform biedt volop ruimte voor discussie voor ouders die in gesprek willen met onderwijsprofessionals en deskundigen.

Plaats een reactie