Schaliegasboren op basis van broddelonderzoek is roekeloos

Milieudefensie vindt het roekeloos dat het kabinet Rutte groen licht wil geven voor het boren naar schaliegas in de Nederlandse bodem. De gevaren zijn onvoldoende onderzocht in de studie waarop het kabinetsvoornemen – dat door RTL 4 naar buiten werd gebracht – wordt gebaseerd.

Milieudefensie roept de Tweede Kamer, die naar verwachting in september een definitief besluit neemt, daarom op om het bestaande verbod op schaliegasboringen te verlengen. Samen met burgers, wetenschappers en andere tegenstanders worden acties voorbereid, onder meer rond het Kamerdebat over schaliegas.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: “Van begin af aan was duidelijk dat minister Kamp van Economische Zaken de zorgen van omwonenden, wetenschappers, milieuorganisaties en waterleidingbedrijven niet serieus neemt. Belangen van buitenlandse boorbedrijven als Cuadrilla wegen blijkbaar zwaarder dan schoon drinkwater en volksgezondheid. Het onderzoek waarop Kamp – en in navolging van hem het kabinet – nu zijn conclusie baseert is een slordige haastklus. Wij gaan het rapport grondig analyseren, maar op basis van de onderzoeksopzet en het gebrek aan draagvlak voor het rapport, kunnen we zeggen dat dit niet het onderzoek mag zijn waarop je zo’n belangrijk besluit mag baseren.”

Omstreden studie
Het kabinet concludeerde vandaag op basis van de in opdracht van minister Kamp uitgevoerde en inmiddels zwaar omstreden studie, onder leiding van ingenieursbureau Witteveen+Bos, dat de schaliegasboringen veilig zijn. Milieudefensie, gemeentes, provincies en bewonersorganisaties stapten eind juni uit de klankbordgroep die het onderzoek begeleidt. Zij hadden geen vertrouwen meer in de onafhankelijkheid van de opstellers, de onderzoeksmethoden en omdat het conceptrapport tegen eerder gemaakte afspraken in geheim werd gehouden.

Het opzet van het rapport bagatelliseert de lokale milieurisico’s van schaliegas, zoals gevaren voor de volksgezondheid, grondwatervervuiling en risico’s op aardbevingen. Het wordt uitgevoerd op basis van enkel literatuurstudies en kijkt niet naar de locatiespecifieke gevolgen bij boorlocaties in Nederland. Daarnaast worden de klimaatgevolgen van schaliegaswinning in het geheel niet onderzocht, terwijl dat wel in de onderzoeksopdracht stond. Ook de onafhankelijke commissie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) – die door EZ al voor de zomer was gevraagd een oordeel te geven over het ontwerp van de studie – concludeerde dat die onder de maat is. Onder meer omdat ‘Belangen van andere functies en gebruikers van een wingebied zoals drinkwaterwinning en omwonenden nu geen onderwerp van de studie zijn’.

Protest
Het is uiteindelijk aan de Tweede Kamer om een definitief besluit te nemen over mogelijke boringen naar schaliegas. Milieudefensie roept Kamerleden op een verlenging van het voorlopig verbod (moratorium) op boringen naar schaliegas af te dwingen, zolang de risico’s en de maatschappelijke kosten en baten niet fatsoenlijk in kaart zijn gebracht. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit. Milieudefensie en de Stichting Schaliegasvrij Nederland organiseren die dag een grote protestbijeenkomst in Den Haag.

Omwonenden van mogelijke boorlocaties verzetten zich al jaren fel tegen proefboringen. Bovendien hebben 53 gemeenten en twee provincies zich inmiddels schaliegasvrij verklaard. Milieudefensie ondersteunt het verzet en richtte samen met bewoners en wetenschappers de Stichting Schaliegasvrij Nederland op.

Geert Ritsema: “De gevolgen voor omwonenden zijn enorm. Anders dan bij conventioneel gas worden bij schaliegaswinning doorlopend nieuwe boorputten geslagen. Bovendien bestaan ‘proefboringen’ eigenlijk niet: na een vergunning voor proefboren is het bijna onmogelijk om definitieve boringen nog tegen te houden. Wij zullen bewoners op alle mogelijke manieren blijven ondersteunen bij het tegenhouden van schaliegasboringen, die niet alleen het lokale milieu, de volksgezondheid of het klimaat schaden, maar ook de transitie naar een duurzame energievoorziening in ons land in de weg staan”.

Plaats een reactie