Samenwerkingsprojecten bieden zorgleerlingen perspectief op onderwijs

De projecten van de Onderwijsconsulenten+ (OC+) dragen aantoonbaar bij aan het creëren van passend onderwijs voor zorgleerlingen. Dat is een van de conclusies uit de inventarisatie en evaluatie van de opbrengsten en ervaringen van een aantal uitgevoerde OC+-projecten. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in de vierde publicatie in de serie werkwijzers, waarvan de titel luidt: Vijf OC+-projecten langs de meetlat. Een beschrijving van opbrengsten en ervaringen.

Al jarenlang houden de Onderwijsconsulenten+ zich bezig met het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, en tussen onderwijs- en zorginstellingen. Het doel is het tot stand brengen van passende, constructieve en duurzame oplossingen voor groepen zorgleerlingen. Op deze wijze zijn al tientallen structurele onderwijsoplossingen gerealiseerd, zoals diplomagerichte HAVO/VWO-opleidingen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en onderwijs/zorgcombinaties voor leerlingen met een complexe hulpvraag.

Het voortouw voor de evaluatie van de projecten is genomen door Drs. Mieke Verhoeven, projectleider OC+ bij bureau SOSO/Onderwijsconsulenten (+). Zij zegt: ‘Een onderwijsconsulent+ is alleen in de opstartfase betrokken bij de samenwerkingsprojecten. Zodra de beoogde partners een overeenkomst hebben getekend, trekt de onderwijsconsulent+ zich terug. Wij hebben dan vaak geen zicht meer op het verdere verloop. Wij wilden graag achterhalen wat er met de projecten bereikt is en hoe men de bijdrage van de OC+ heeft ervaren. Deze inventarisatie geeft ons goede aanknopingspunten om onze manier van werken verder te professionaliseren. Maar werkwijzer 4 is zeker ook interessant voor ouders, scholen, zorginstellingen en iedereen die streeft naar passend onderwijs voor álle leerlingen. De betrokkenen van de projecten hebben namelijk allemaal hun visie gegeven op de do’s en don’ts, de valkuilen en succesfactoren. Er valt dus veel te leren voor samenwerkingspartners die soortgelijke projecten willen opzetten.’

Werkwijzer 4 beschrijft de onderwijsvoorzieningen die zijn gecreëerd voor zorgleerlingen in de regio’s Groningen (twee), Enschede, Zoetermeer en Valkenswaard. Een gedrukt exemplaar kan aangevraagd worden via Bureau Onderwijsconsulenten(+). De werkwijzer verschijnt binnenkort ook op de website.

Over Onderwijsconsulenten+
Mede op initiatief van het Ministerie van OCW zijn in 2004 de Onderwijsconsulenten+ in het leven geroepen. Onderwijsconsulenten+ ondersteunen en faciliteren op projectmatige wijze professionals in onderwijs en zorg bij het opzetten van samenwerkingsprojecten voor groepen zorgleerlingen. Een andere tak van de organisatie, de Onderwijsconsulenten, houdt zich bezig met het oplossen van individuele onderwijsproblematiek van zorgleerlingen. Van die individuele problematiek wordt een groot aantal praktijkvoorbeelden beschreven in werkwijzer 3, Als passend onderwijs niet in de rugzak past. Best practices uit de praktijk van de onderwijsconsulenten.

Over de serie werkwijzers
Een belangrijk aspect van OC+-projecten is de overdraagbaarheid. De opgedane kennis en ervaringen worden op verschillende manieren vastgelegd en verspreid, zodat deze gebruikt kunnen worden bij vergelijkbare initiatieven elders in Nederland. In de reeks werkwijzers worden handvatten aan het onderwijs- en zorgveld aangereikt, waarmee een passend antwoord ontwikkeld kan worden op de specifieke zorg- en onderwijsvragen van (groepen) leerlingen. Zie voor de tot nu toe verschenen werkwijzers www.onderwijsconsulenten.nl.

Plaats een reactie