Samenwerking verzekert patiënten van betere diabeteszorg

Een samenwerkingsverband van 48 huisartsen in West Brabant laat na 3 jaar regionale samenwerking zien dat een organisatie met meer samenhang tussen diabeteszorgverleners leidt tot een betere kwaliteit van zorg en tevreden diabetici. Dit blijkt uit recente resultaten van Zorggroep Het Huisartsenteam.

Kwaliteit van diabeteszorg aantoonbaar verbeterd
Door een andere organisatie is de kwaliteit van diabeteszorg aantoonbaar verbeterd. In het verleden werd 30% van de diabetespatiënten behandeld volgens de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie. Na 3 jaar intensieve samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen van Het Huisartsenteam, diëtisten uit de regio en specialisten van het Amphia Ziekenhuis en het Franciscus Ziekenhuis is dit toegenomen tot 90%. Er is hiermee een duidelijke gezondheidswinst geboekt. Bijna een op de drie diabetespatiënten heeft nu zijn cholesterolgehalte beter onder controle dan 3 jaar geleden en bijna een op de drie diabetespatiënten zit beter op gewicht.

De verbetering in 3 jaar tijd is indrukwekkend, zo vindt ook zorgverzekeraar CZ. Rapportages over de geleverde zorg en de uitkomsten van zorg verhogen het inzicht van de zorgverlener en de zorggroep in de geleverde diabeteszorg, zowel op patiënt- als op praktijk niveau. Dit inzicht in de multidisciplinair geleverde zorg blijkt de aanjager te zijn voor verdere verbetering van zorg.

In de nieuwe ketenzorgorganisatie is de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie het vertrekpunt voor een zorgplan rondom een patiënt. De zorgstandaard beschrijft waar goede zorg mimimaal aan moet voldoen. Een team van zorgverleners voert het zorgplan uit. De huisartsen van Zorggroep Het Huisartsenteam geven hieraan leiding. In alle huisartspraktijken wordt op een uniforme wijze geregistreerd wat de patiënt aan zorg van de diverse zorgverleners krijgt. Tussentijdse rapportages hiervan maken inzichtelijk hoe het staat met de geleverde zorg en waar deze nog afwijkt van de zorgstandaard. Verbeteracties worden vervolgens uitgevoerd om tot aantoonbaar betere diabeteszorg te komen.

Diabetici zeer tevreden
Een evaluatie heeft laten zien dat patiënten tevreden zijn over de ontvangen diabetesketenzorg. Uit de hoge respons op een enquete van CZ onder haar verzekerden met diabetes blijkt ook hoe betrokken de patiënt is bij zijn eigen zorg. De tevredenheid is niet alleen een subjectief gevoel. De antwoorden over de ontvangen zorg laten een duidelijke overeenstemming zien met de zorgstandaard en de rapportages van Zorggroep Het Huisartsenteam. De samenwerking tussen de zorgverleners wordt door een ruime meerderheid van de diabetespatiënten als voldoende tot uitstekend beoordeeld.

Plaats een reactie