Samenwerking bij opstellen medische verklaring wils(on)bekwaamheid

De voorzitters van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA), de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de commissie Bewind en Familie van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) hebben op 19 januari 2012 een convenant ondertekend betreffende hun samenwerking rondom de medische verklaring wils(on)bekwaamheid.

Medische beoordeling wilsbekwaamheid
Notarissen stellen voor hun cliënten allerhande rechtsgeldige akten op. Zij moeten hierbij overtuigd zijn van de wilsbekwaamheid van de cliënt voor wie zij de akte opstellen. Als daarover twijfel bestaat is een geneeskundig oordeel gewenst. Hiervoor was tot op de dag van vandaag geen goede regeling. Immers een behandelend arts kan vanwege de vertrouwelijke relatie met de patiënt geen uitkomst bieden.

Vanaf nu behoort dit probleem echter tot het verleden. EPN (Vereniging van Estate Planners in het Notariaat) en de VIA (Vereniging van Indicerende en Adviserende Artsen) hebben het initiatief genomen om – in aanvulling op het Stappenplan van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – te komen tot een gezamenlijk protocol ‘Beoordeling wilsbekwaamheid’ .

Het voorliggende protocol zal gedurende een pilotperiode van drie maanden worden getoetst en daar waar nodig verder worden vervolmaakt. Vervolgens zal een scholing ontwikkeld worden voor de adviserende en indicerende artsen werkzaam in het domein Zorg, Wonen en Welzijn. De VIA zal een register aanleggen van die artsen die de voor deze beoordeling noodzakelijke scholing hebben doorlopen.

Hiermee is nu geregeld dat een deskundig, onafhankelijk arts – niet zijnde een behandelaar -, aan de hand van dit protocol de cliënt van de notaris kan onderzoeken en beoordelen. De bevindingen worden gewogen en verwerkt tot een medische verklaring over wils(on)bekwaamheid ten behoeve van het notariële proces.

Onafhankelijk medisch oordeel
De VIA is de wetenschappelijke beroepsvereniging van indicerende en adviserende artsen, werkzaam in het domein Zorg, Wonen en Welzijn. Deze artsen werken op het terrein van de publieke gezondheid en zijn onafhankelijk. Zij hebben geen belang bij de uitkomst van hun medische beoordeling. Hun werkterrein loopt uiteen van het advies uitbrengen over noodzakelijke zorg in het kader van de AWBZ, (gemeentelijke) voorzieningen zoals verstrekt worden in het kader van de WMO, Bijzondere Bijstand, WWB, gehandicaptenparkeerkaarten, sociaal medische indicatie kinderopvang, en medische verhuisurgentie, tot medische toets Inburgering.

De VIA maakt deel uit van de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) de beroepsvereniging van artsen Maatschappij en Gezondheid. De KAMG is federatiepartner is van de KNMG.

1 gedachte over “Samenwerking bij opstellen medische verklaring wils(on)bekwaamheid”

  1. Prima initiatief,maar welke artsen zijn hiermee bekend en wat wordt er vervolgens gedaan met mijn “verklaring”? Tot nu toe
    wilde geen enkele arts/neuroloog die ik vertelde dat ik diens schriftelijke verklaring
    wenste dat ik ”compos mentis” ben, hierop positief reageren.toen ik vertelde dat ik reeds 7/1/2 jaar aan de ziekte van Parkinson ( verstijvingsvariant) leed.

    Beantwoorden

Plaats een reactie