Roel Coutinho eerste hoogleraar voor Utrecht Life Sciences

Per 1 mei 2011 wordt dr. Roel Coutinho benoemd tot hoogleraar voor Utrecht Life Sciences aan de geneeskunde- en de diergeneeskundefaculteit. Hij zal zich richten op de epidemiologie en preventie van infectieziekten op het grensvlak tussen mens en dier. Utrecht Life Sciences geeft met de dubbelbenoeming van Coutinho een belangrijke impuls aan het ULS-thema Public Health – One Health.

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft per 1 mei 2011 dr. Roel Coutinho benoemd tot ULS-profileringshoogleraar ‘Epidemiologie en preventie van infectieziekten in het veterinair-humane domein’. In samenwerking met het Julius Center van het UMC Utrecht, zal Coutinho nieuwe onderzoekslijnen exploreren op het gebied van de epidemiologie en de infectieziektedynamica. Hij zal zich hierbij in het bijzonder richten op de epidemiologie van infectieziekten op het grensvlak tussen mens en dier, de zogenoemde zoönosen.

Mens en dier
Na de Tweede Wereldoorlog begonnen de morbiditeit en mortaliteit van infectieziekten in de geïndustrialiseerde landen in versneld tempo te dalen door de beschikbaarheid van effectieve vaccins en antimicrobiële middelen. “Dit leidde tot groot optimisme. Velen gingen er van uit dat infectieziekten bedwongen waren.” aldus Coutinho. “HIV en AIDS betekenden in de jaren tachtig een ommekeer in het denken over infectieziekten. Men realiseerde zich dat er steeds nieuwe infectieziekten opduiken. Veel van de nieuwe en de her en der opduikende infectieziekten blijken afkomstig uit het dierenrijk, zowel van wilde dieren als uit de veestapel.” In Nederland is komt dat laatste het meest voor, zoals bij de Vogelgriep en de Q-koorts het geval was. Coutinho uit zijn zorg: “Zoönosen zijn een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid.”

Onderwijs
Coutinho zal zich naast het onderzoek ook richten op het onderwijs aan studenten geneeskunde en diergeneeskunde in de laatste fase van hun opleiding. Coutinho: “De samenwerking tussen veterinairen en medici wordt algemeen gezien als essentieel om de opduikende zoönosen beter te kunnen bestrijden. Het is daarom belangrijk om aan deze ‘one health’-gedachte al tijdens de opleiding de nodige aandacht te schenken.”

Roel Coutinho
Coutinho is arts, medisch microbioloog/epidemioloog en directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), onderdeel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder was hij directeur van de GGD Amsterdam en hoogleraar bij het AMC/UvA. Hij zal zijn hoogleraarschap van ULS vervullen naast zijn huidige functie bij het RIVM.

Plaats een reactie