RMU naar rechter om ontslag Haagse trouwambtenaar

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) betreurt het dat de gemeente Den Haag bij haar besluit blijft om een gewetensbezwaarde trouwambtenaar ambtenaar te ontslaan. De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag adviseerde om het ontslag te herroepen en in te trekken. Het gemeentebestuur negeert dit advies.

Namens de ontslagen trouwambtenaar zal de RMU vervolgstappen ondernemen. De RMU zal het ontslag voorleggen aan de rechter door beroep aan te tekenen bij de Rechtbank ’s Gravenhage, Sector bestuursrecht.

De RMU stelt vast dat de Adviescommissie in haar advies de principiële discussie over de botsing van grondrechten, die nadrukkelijk aan de orde is, niet aan de orde stelt. “Dat is jammer, omdat daardoor nog steeds niet duidelijk wordt dat de gemeente Den Haag met haar rigide standpunt rond gewetensbezwaarde ambtenaren geen recht doet aan de weging van de diverse grondrechten”, aldus Peter Schalk, Raad van Bestuur van de RMU. “Daar komt nog bij dat Artikel 3 van de grondwet helemaal genegeerd dreigt te worden. Daar staat immers: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare functies benoembaar.”

Procedure
De RMU behartigt de belangen van de gewetensbezwaarde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag. In de procedure is een bezwaarschrift ingediend. Het college van Den Haag heeft vervolgens besloten deze kwestie voor te leggen aan de Adviescommissie bezwaarschriften. Deze Adviescommissie heeft een hoorzitting gehouden en vervolgens advies uitgebracht.

De Adviescommissie heeft op formele gronden aangetoond dat dit besluit van de gemeente Den Haag onzorgvuldig is geweest, omdat het college het verzoek van de bezwaarmaker om hem te benoemen tot buitengewoon ambtenaar niet heeft getoetst aan het eigen beleid dat er geen gewetensbezwaarde ambtenaren worden aangesteld. De Adviescommissie komt vervolgens tot de conclusie dat “gelet op dit zeer ernstige zorgvuldigheidsgebrek” de gevolgen van het ontslagbesluit voor de bezwaarmaker onevenredig zijn in verhouding tot het daarmee te dienen doel. Ook heeft het college op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat door een ongeautoriseerd krantenartikel in Trouw de verhoudingen zodanig verstoord zijn geraakt dat voortzetting van het dienstverband redelijkerwijze niet van het bestuursorgaan kan worden verlangd.

Plaats een reactie