Rijden op groen gas is goedkoper

Voor de verduurzaming van transportbrandstoffen laat Nederland groen gas vooralsnog links liggen. Vaak wordt gekozen voor een duur en omstreden alternatief: bio-ethanol. Onterecht volgens Roland Berger Strategy Consultants. Met de studie ‘Potentiële rol van groen gas in transport’ maakt het strategisch adviesbureau hard dat brandstof winnen uit mest- en reststoffen uit eigen land (groen gas) niet alleen een ethischer alternatief is dat geen aanspraak maakt op andermans potentiële voedselvoorraad (bio-ethanol). Het is ook een goedkoper alternatief dat tegelijk de Nederlandse economie stimuleert.

Ingegeven door de verplichtingen die vanuit de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie opgelegd worden, groeit het aandeel biobrandstoffen gestaag. De inzet van biomassa is essentieel voor het halen van de verplichting van 14% hernieuwbare energie. Daarnaast is Nederland verplicht om in 2020 ten minste 10% van het energieverbruik in verkeer en vervoer te verduurzamen. Dit is tot op heden vooral gerealiseerd door bijmenging van bio-ethanol/ETBE en biodiesel. Bij stabiele prijzen en ongewijzigd beleid lopen tot 2020 de jaarlijkse maatschappelijke meerkosten van verduurzaming van transport met de huidige biobrandstoffen op tot naar schatting 400 miljoen euro.

Groen gas legt de basis voor de Nederlandse biobased economy
Volgens Roland Berger vormt groen gas een aantrekkelijk alternatief voor de huidige biobrandstoffen. Met zijn agro- en chemiesector, infrastructuur en gunstige ligging, aanwezige kennis en ervaring op het gebied van biomassa in allerlei processen is Nederland volgens het strategisch adviesbureau bij uitstek een land waarin een economie gericht op groene grondstoffen succesvol kan worden. Door in te zetten op groen gas in transport kan optimaal aan de Nederlandse economie worden bijgedragen.

Roland Berger noemt de verschillende voordelen van de inzet van groen gas voor de Nederlandse economie. Door gericht in te zetten op groen gas als biobrandstof gaan niet alleen de kosten van duurzaam transport voor Nederland met (een bescheiden) 25 miljoen euro per jaar omlaag, het beperkt bovendien de import van buitenlandse biobrandstoffen en daarmee het weglekken van middelen uit de Nederlandse economie. Ook creëert het een secundaire inkomstenstroom en werkgelegenheid voor onder andere de agrarische sector en de afvalverwerkende industrie. Het reduceert de omvang van residustromen en daarmee kosten voor verwerking. Tenslotte biedt het mogelijkheden voor kennisvalorisatie en uitbouw van (exporteerbare) industriële activiteiten rondom groen gas. “Met de investering in groen gas leg je meteen een solide basis voor een biobased economy, waarbij de inzet van groen gas verder gaat dan alleen als transportbrandstof,” aldus Jeroen Althoff, project manager bij Roland Berger in Nederland.

‘Food vs. fuel’
Naast de kostenbesparing biedt groen gas ook een alternatief in de ‘food vs. fuel’ discussie die is ontstaan rondom de inzet van bio-ethanol. De biomassa die bij de productie van ‘eerste generatie’ bio-ethanol wordt gebruikt, is namelijk ook in te zetten als voedsel. De productie van deze biobrandstof op grote schaal kan dan ook significante gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en prijzen van voedsel wereldwijd. Groen gas biedt een alternatief voor dit dilemma. Bij de productie van groen gas wordt immers vooral gebruik gemaakt van vergisting van mest- en reststoffen, waarbij niet met de voedselvoorziening wordt geconcurreerd.

Beperkte infrastructuur
Om de duurzaamheidsdoelstellingen voor transport in Nederland enkel met groen gas te realiseren is in theorie 660 miljoen kubieke meter (mcm) per jaar nodig. De inzet van 660 mcm groen gas in transport bespaart maximaal 120 miljoen euro op verduurzaming van transportbrandstoffen in 2020. Ondanks de economische en maatschappelijke voordelen van groen gas zal de inzet in transport in 2020 echter door beperkingen in de infrastructuur laag zijn. Het aantal voor (groen) gas geschikte voertuigen is in Nederland vergeleken met andere landen beperkt. Vooral het geringe aantal CNG/LNG tankstations weerhoudt particulieren en bedrijven er van over te stappen. Zelfs bij sterke groei van het aantal geschikte voertuigen bedraagt de maximale vraag in 2020 in de praktijk minder dan 400 mcm. Een belangrijke drempel voor het grootschalig omschakelen op groen gas zijn de benodigde investeringen in infrastructuur. “Dit is waar de overheid moet inspringen en de juiste randvoorwaarden moet scheppen,” aldus Althoff.

Plaats een reactie