Rehab-4-Life, project voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

0
620

Het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft van zorgverzekeraars en de provincie Groningen vernieuwingsgelden ontvangen voor het project Rehab-4-Life. Rehab-4-Life biedt een combinatie van coaching-aan-huis en coaching-op-afstand voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In januari 2012 gaat dit zorgvernieuwende praktijkexperiment van start met kleinschalige pilots in de gemeenten Groningen en Oldambt. In het project verkennen patiënten, mantelzorgers en professionals samen hoe zij de samenwerking tot in de thuissituatie kunnen verbeteren. Het Centrum voor Revalidatie van het UMCG leidt dit project.

Niet-aangeboren hersenletsel wordt onder andere veroorzaakt door een beroerte, ongeval of tumor. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 40.000 mensen voor het eerst een beroerte en leven een kwart miljoen mensen met de gevolgen ervan. De gevolgen grijpen zwaar in op het leven van de getroffene en zijn naasten. Het gaat om leven met blijvende lichamelijke en cognitieve beperkingen en om samenleven met iemand die zich van de ene op de andere dag anders gedraagt, denkt en communiceert. De impact daarvan is voor getroffenen en naasten groot en wordt pas in volle ernst duidelijk als de getroffene na behandeling in een ziekenhuis of revalidatiecentrum thuis het leven weer wil oppakken. Uit een eerdere studie van het UMCG Centrum voor Revalidatie blijkt de thuissituatie vaak schrijnend te zijn. Veel patiënten komen na ontslag uit het revalidatiecentrum terecht in een neerwaartse spiraal van functieverlies, langdurige nabehandelingen, arbeidsongeschiktheid, relatieproblemen, depressie en sociaal isolement.

Zorg in de thuissituatie
Mensen met hersenletsel en hun mantelzorgers hebben grote behoefte aan centralisering van de hulpverlening en betere ketensamenwerking in de thuissituatie. In Rehab-4-Life helpt een ‘centrale coach’ de patiënt het leven weer op te pakken en te herdefiniëren. De coach heeft kennis van de multiproblematiek en helpt de patiënt en zijn naasten op maat en op een praktische manier. Rehab-4-Life maakt gebruik van moderne ICT-toepassingen zoals beeldcommunicatie tussen patiënten en zorgprofessionals en informatie-uitwisseling via Internet. Zo wordt bijvoorbeeld MijnZorgnet.nl ingezet om de communicatie tussen professionals onderling en tussen patiënten en professionals te vergemakkelijken. Revalidatiebehandeling in het centrum en revalidatiezorg aan huis moeten zo naadloos in elkaar overgaan. Dit voorkomt problemen en inzet van duurdere (intramurale) zorg bij deze groep chronische patiënten.

Veranderingen
Het project Rehab-4-Life speelt in op toekomstige veranderingen in het zorglandschap: vergrijzing, meer regie voor de burger, organiseren van zorg in de buurt, minder arbeidspotentieel in de zorg, toename van mensen die hersenletsel krijgen en de stijgende zorgkosten. Een belangrijke onderzoeksvraag in dat verband is: ‘Hoe zorgen ketenpartners er gezamenlijk voor dat mensen met hersenletsel zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen aan de maatschappij?’ De ondersteuning van de naasten is daarbij een belangrijk aandachtsgebied. Het project sluit aan bij de doelstellingen van het speerpunt van het UMCG: ‘Healthy Ageing – gezond en actief ouder worden’.

Ketenpartners
Uniek aan dit project is dat ketenpartners zoals zorgverzekeraars, de gemeenten Oldambt en Groningen, zorgaanbieders als Oosterlengte en Zorggroep Meander, patiëntenverenigingen, de RuG, het UMCG CvR en de provincie Groningen samenwerken, dwars door bestaande domeinbelangen, regels en financieringsstructuren heen. Ze slaan de handen ineen om de zorg voor deze doelgroep in de regio anders in te richten en daar proefondervindelijk van te leren. Als het concept succesvol blijkt, is het de bedoeling het in andere regio’s en voor andere doelgroepen in te zetten.