Rechtsonzekerheid en –ongelijkheid bij invoeren concept Jeugdwet

Op 18 juli 2012 hebben de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie het conceptvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet opengesteld voor consultatie. Tot 18 oktober 2012 kan iedereen reageren op deze concept-wet. Het Landelijk Platform GGz schrijft nu een inhoudelijke reactie en voert afstemmingsgesprekken met andere veldpartijen zoals NIP, NVvP, GGZ Nederland en Defence for Children.

Zorgen overheveling jeugd-ggz naar gemeenten
Een onderdeel van de stelselwijziging jeugd is de overheveling van de jeugd-ggz van de Zorgverzekeringswet naar gemeenten. Als dit wordt ingevoerd, maakt het Landelijk Platform GGz zich zorgen over de rechtspositie van jeugdigen en ouders, de beschikbaarheid van gespecialiseerde jeugd-ggz, de kwaliteit van zorg en het toezicht daarop. LPGGz vreest dat als op deze punten geen landelijke wettelijke eisen gaan gelden, dit kan leiden tot rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid tussen inwoners van verschillende gemeenten.

Nieuwe schotten
Het is bovendien de vraag of alle gemeenten voldoende kennis in huis zullen hebben om met complexe ggz-problematiek om te gaan en te zorgen voor de inkoop van passende zorg voor deze groep jeugdigen. Een overgang van de jeugd-ggz naar gemeenten zorgt ook voor nieuwe schotten, bijvoorbeeld tussen jeugd-ggz en volwassenen-ggz of in gevallen waar sprake is van een samenloop van somatische en psychiatrische problematiek.

Regierol gemeenten
Het concept wetsvoorstel Jeugd regelt de bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en bepaalde vormen van zorg voor jeugd naar gemeenten. Gemeenten krijgen hiermee vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor alle zorg voor jeugd. Zoals het wordt voorgesteld zijn gemeenten vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zorg voor licht verstandelijk gehandicapten, jeugd-ggz, gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze stelselwijziging hoopt de regering op meer preventie, eerdere ondersteuning, meer uitgaan van de eigen kracht van jeugdigen en ouders, minder medicalisering van problemen, betere samenwerking rond gezinnen en integrale hulp op maat.

Onduidelijkheden
Over een aantal onderwerpen is de besluitvorming nog niet op detailniveau afgerond en blijft de conceptwet op die punten onduidelijk. Het gaat om de volgende onderwerpen:

• de wijze van inbedding van de jeugdbescherming en de jeugd-ggz;
• de overheveling van psychofarmaca;
• de vormgeving van een geïntegreerd meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vervolgtraject ministeries
Na de consultatieronde gaat het aangepaste wetsvoorstel naar de Raad van State. Na advies van de Raad van State gaat het wetsvoorstel vervolgens voor bespreking naar de Tweede Kamer.

Meer informatie
• Bent u benieuwd naar de nieuwe wet? De concept wettekst en memorie van toelichting is voor iedereen te vinden via de open internetconsultatie, hier kunt u ook zelf reageren: http://www.internetconsultatie.nl/jeugdwet

• De hoofdlijnen van de concept Jeugdwet gemaakt door Landelijk Platform GGz

 

Plaats een reactie