Professionele ontwikkeling van docenten in een ROC

Voor de kwaliteitsverbetering van het mbo-onderwijs is zelfgestuurde professionele ontwikkeling van de docent waarschijnlijk zinvoller dan salarisverhogingen voor individuele leerkrachten. Dit schrijft Bert van Veldhuizen in zijn proefschrift.

In het beroepsonderwijs speelt de kwaliteit van docenten een sleutelrol bij het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen. In een tijd waarin zich grote veranderingen in en rond het beroepsonderwijs voltrekken, is het daarom van groot belang dat docenten in staat worden gesteld zichzelf te ontwikkelen.

Bert van Veldhuizen onderzocht de effecten van een programma voor zelfgestuurde professionele ontwikkeling van docenten in een roc. Hij komt tot de conclusie dat de professionele ontwikkeling van docenten gebaat is bij een programma dat het leren van docenten op de werkplek organiseert en de docenten in staat stelt zelf hun leerproces te sturen. Bovendien dragen de individuele leerprocessen die docenten in zo’n programma doormaken, zij het indirect, bij aan de collectieve leerprocessen in docententeams.

Willen organisaties de professionalisering van docenten stimuleren, dan vraagt dat om een uitnodigende professionaliseringspraktijk met voldoende ruimte voor zelfsturing, aldus de Utrechtse onderzoeker. Daarbij is het zinvol om docenten uit te dagen tot samenwerking met andere disciplines binnen of buiten de school, professionaliseringsactiviteiten in te bedden in onderwijsteams en die te verbinden aan het primaire proces. Een andere belangrijke sleutel tot succesvolle professionalisering ligt volgens Van Veldhuizen in een actieve betrokkenheid van het management.

Promotiegegevens
Promovendus: Bert van Veldhuizen
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Werkend Leren, Lerend Werken. Professionele ontwikkeling van docenten in persoonlijk en organisatieperspectief.
Promotor 1: Prof. dr. P.R.J. Simons
Copromotor 1: Dr. H.T.M. Ritzen
Datum en tijd: 11/2/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie