Proef aanpak taalachterstanden succesvol

Een driejarige proef waar 353 basisscholen aan mee hebben gedaan om taalachterstanden te bestrijden, blijkt succesvol te zijn. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft vandaag de eindrapportage van de Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de proef blijkt dat vooral door opbrengstgericht werken de prestaties van leerlingen toenemen.

Volgens Van Bijsterveldt laat de proef goed zien hoe scholen taalachterstanden bij leerlingen kunnen bestrijden. “Opbrengstgericht werken blijkt de sleutel tot succes voor het verbeteren van taalprestaties. De uitkomsten van de pilots geven scholen handvatten om aan de slag te gaan met het wegwerken van taalachterstanden”. Het intensieve taalbeleid heeft gewerkt: op de deelnemende achterstandsscholen scoorden aan het einde van de proefperiode meer leerlingen op verschillende onderdelen van het lezen voldoende dan landelijk gemiddeld is voor achterstandsscholen.

De doelstelling was dat meer leerlingen het gemiddelde niveau zouden halen op de onderdelen aanvankelijk en voortgezet lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Hoewel deze doelstelling niet voor alle groepen op alle onderdelen is gehaald, zijn wel op alle onderdelen de prestaties van de leerlingen verbeterd. De succesfactoren blijken vooral te liggen in het helder formuleren van doelen, het toetsen van leerlingen en het afstemmen van het onderwijsaanbod op de uitkomsten van de toetsen (opbrengstgericht werken). Doorslaggevende factoren zijn de leraar die goed kan omgaan met verschillen tussen leerlingen en onderwijskundig leiderschap. De taalcoördinator en intern begeleider zijn van belang bij het inzichtelijk en bespreekbaar maken van de resultaten. Tot slot moet het bestuur van een school zich verantwoordelijk voelen voor leerlingresultaten.

De pilots liepen van het schooljaar 2007-2008 tot en met 2009-2010. De hoofddoelstelling was taalachterstanden te verminderen op scholen waarvan de leerlingpopulatie voor meer dan vijftig procent bestaat uit kinderen met een lage sociaal-economische positie. Naast de pilots zijn ook zo’n 2000 scholen bezig met een taal- of rekenverbetertraject.

Van Bijsterveldt neemt de uitkomsten van de pilots mee in haar actieplan ‘Basis voor Presteren’ dat in mei verschijnt. In het actieplan presenteert de bewindsvrouw de maatregelen die zij gaat nemen om de prestaties in het basisonderwijs te verbeteren.

Plaats een reactie