Problematische interactie in gezin door piekerende jongeren

Angst bij adolescenten is een wijdverbreid fenomeen. Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) komt uit onderzoek naar voren als één van de meest voorkomende angststoornissen bij adolescenten. Buitensporige angst en bezorgdheid (ook wel piekeren genoemd) over een aantal gebeurtenissen of activiteiten als werk of schoolprestaties, vormen de kernsymptomen van GAS.

Deze angsten en bezorgdheid zijn moeilijk in de hand te houden door de adolescent en leiden tot hoogoplopende stress en beperkingen in het dagelijks functioneren. Adolescenten met GAS-symptomen blijken veelal te piekeren over thema’s die samenhangen met sociale relaties in hun directe omgeving. In het proefschrift van Saskia Wijsbroek is de relatie tussen GAS-symptomen bij adolescenten en problematische interacties in het gezin, zowel binnen de opvoedingsrelatie als binnen de gezinsrelaties, nader onderzocht.

De (longitudinale) studies in Wijsbroeks proefschrift bevestigen de verwachting dat GAS-symptomen bij adolescenten bijdragen aan problematische interacties in hun gezinnen. De in de studies gevonden kindeffecten, waarbij angst bij de adolescent het gedrag van ouders op een later moment voorspelt, komen overeen met recente onderzoeksbevindingen over de ontwikkeling van GAS-symptomen bij adolescenten.

Voor haar promotieonderzoek gebruikte Wijsbroek data uit de longitudinale steekproef van het CONAMORE project waarin 1.313 jongeren vijf achtereenvolgende jaren vragenlijsten invulden, en het RADAR-oud project waarin dit door 327 adolescenten en hun beide ouders drie achtereenvolgende jaren gebeurde.

Promotiegegevens
Promovendus: Saskia Wijsbroek
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: What, me worry? Adolescent Generalized Anxiety Disorder symptoms and problematic interactions in the family
Promotor 1: Prof. dr. W.H.J. Meeus
Copromotor 1: Dr. W.W. Hale III
Copromotor 2: Dr. Q.A.W. Raaijmakers
Datum en tijd: 16/12/2011 10:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht