Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit

In een bestuursakkoord dat dinsdag 17 januari 2012 is ondertekend, hebben minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met PO-Raad voorzitter Kete Kervezee prestatieafspraken voor de komende jaren vastgelegd voor het primair onderwijs. Deze afspraken moeten leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en een versterking van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Hiervoor ontvangen schoolbesturen de komende jaren in totaal ruim 600 miljoen euro.

Ambities
Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, is tevreden met het akkoord. “Dit akkoord is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de sector primair onderwijs. Op basis van ruimte voor en vertrouwen in de schoolbesturen leidt dat tot rolvastheid. Dat is een goede zaak. Het onderwijs staat voor een grote opgave gezien de invoering van passend onderwijs en de daarbij komende bezuiniging. Anderzijds draagt het bestuursakkoord bij aan de doelen die we ook zelf als sector hebben gesteld: versterking van de sector primair onderwijs, professionalisering van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders en versterken van de participatie van ouders. Dit alles zorgt voor verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor elk kind.”

Opbrengstgericht werken
Om het beste te halen uit alle leerlingen is een opbrengstgerichte aanpak op alle scholen nodig. De afgelopen jaren hebben veel scholen in het primair onderwijs al de nodige succesvolle stappen gezet in het opbrengstgericht werken, wat tot aantoonbaar betere resultaten heeft geleid.
Minister Van Bijsterveldt: “Ons primair onderwijs is goed en dat moet zo blijven. Want onze leerlingen verdienen onderwijs dat hun talenten het best laat opbloeien. Ouders, leraren, schoolleiding en overheid moeten en willen er samen alles aan doen om leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. In dit bestuursakkoord, waar de focus ligt op opbrengstgericht werken, hebben we afspraken gemaakt over de voorwaarden.”

Kwaliteitsverhoging professionals
Investeringen in de bekwaamheid en professionaliteit van het onderwijspersoneel en de school als organisatie vormen een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord. “De kwaliteit van het onderwijspersoneel is essentieel voor de leerprestaties. Een leraar kan alleen goed presteren als de leiding van de school zorgt voor de juiste randvoorwaarden”, aldus staatssecretaris Halbe Zijlstra. “Dat is precies de reden waarom we dit bestuursakkoord sluiten: om de leraren en schoolleiders in een professionele omgeving te laten werken. Zo stimuleren we bijvoorbeeld de inschrijving in het lerarenregister en het schoolleiderregister.”

Rolvastheid
Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, is tevreden met het akkoord. “Dit akkoord is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de sector primair onderwijs. Op basis van ruimte voor en vertrouwen in de schoolbesturen leidt dat tot rolvastheid. Dat is een goede zaak. Het onderwijs staat voor een grote opgave gezien de invoering van passend onderwijs en de daarbij komende bezuiniging. Anderzijds draagt het bestuursakkoord bij aan de doelen die we ook zelf als sector hebben gesteld: versterking van de sector primair onderwijs, professionalisering van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders en versterken van de participatie van ouders. Dit alles zorgt voor verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs voor elk kind.”

Monitoring
In 2013 vindt een landelijke tussenevaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen op sectorniveau gehaald worden, en of de gekozen aanpak inderdaad leidt tot voldoende kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er in het akkoord aanvullende afspraken opgenomen over passend onderwijs. Er komt een monitor waarmee de gevolgen van de invoering van het nieuwe stelsel passend onderwijs voor de leerlingen, leraren en scholen nauwkeurig kunnen worden gevolgd.

Plaats een reactie