Prijzen voor effectieve ouderen participatie

VUmc heeft samen met Mosae Zorggroep (Maastricht) alle prijzen voor Het Goede Gesprek 2010 gewonnen. De eerste prijs is voor het project ‘ managers table’, waarbij bewoners regelmatig met de locatiemanager en teamleiders van hun woonzorgcentrum St Gerlachus om tafel zitten om in informele sfeer te spreken over wat hen bezighoudt.

De tweede prijs is voor project ‘De Smaakmakers’, waarbij bewoners gezamenlijk feedback geven op hun maaltijden en in dialoog met professionals gezorgd hebben voor een eigen kok op locatie.

De derde prijs gaat naar het PARTNER-model, hierbij wordt cliëntenparticipatie ingezet om het veelvoorkomende pestgedrag onder ouderen tegen te gaan en sociale interactie te versterken. Deze gelauwerde projecten richten zich op het versterken van democratische participatie van bewoners in de ouderenzorg. De prijs voor Het Goede Gesprek is ingesteld door Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg en is bedoeld voor projecten die zich het meest onderscheiden bij het bevorderen van de dialoog in de ouderenzorg.

Binnen het beleid van verzorgings- en verpleeghuizen is er meer aandacht voor de stem van ouderen nodig. Zij bevinden zich in een afhankelijke positie en kunnen niet vanzelfsprekend een vuist maken. Cliëntenparticipatie en aandacht voor de stem van ouderen is echter hard nodig zoals blijkt uit recente berichtgeving in de media over pestgedrag onder ouderen en de verwaarlozing van ouderen. Daarom startten Tineke Abma, hoogleraar cliëntenparticipatie in de ouderenzorg VUmc en promovendus Vivianne Baur dialooggroepen met bewoners en professionals in ouderenzorginstellingen. Zij ontwikkelden het PARTNER-model, een dialogisch model voor cliëntenparticipatie waarmee een beleid tot stand kan komen gebaseerd op de wensen en behoeften van de ouderen. Zo kunnen ouderen op een waardige manier en met meer (relationele) autonomie en zeggenschap ouder worden.

De winnende projecten zijn ook voorbeelden van deze hernomen autonomie en hebben geresulteerd in praktijkverbeteringen, zoals weer koken op locatie, het organiseren van burenfeestjes voor nieuwkomers, meer zeggenschap voor ouderen en verbeterde samenwerkingsrelaties tussen bewoners en andere partners. De drie prijzen tezamen illustreren dat het, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, mogelijk is om kwetsbare ouderen een stem te geven. Voorwaarde is wel dat zij hun eigen agenda en kracht kunnen ontwikkelen. De participatie van ouderen is een leerproces waarbij alle partijen geconfronteerd worden met vooroordelen, routines en vanzelfsprekendheden. Als men in staat is daarover open met elkaar te spreken, dan kunnen alle partijen worden versterkt.

Plaats een reactie