Politiekorpsen onder de loep van Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie controleert tot en met november 2011 bij politiekorpsen de werkomstandigheden en arbeidstijden. Aanleiding is het resultaat van eerdere inspecties in 2009 onder alle 26 korpsen. Hierbij bleek dat maatregelen tegen agressie en geweld ten opzichte van agenten tekortschoten. Van de dertien korpsen die hierop gecontroleerd werden, voldeed er slechts één aan de normen.

Bij de dertien andere korpsen bekeek de Arbeidsinspectie de werktijden. Tien hiervan lukte het niet zich aan de Arbeidstijdenwet te houden, ondanks herhaalde inspecties en afspraken.

De Arbeidsinspectie gaat strenger optreden als politiekorpsen hun afspraken niet nakomen. Te lange werktijden brengen grote risico’s met zich mee voor agenten, concludeerde de Arbeidsinspectie na de vorige controles. Overbelasting en vermoeidheid zorgen voor verminderde alertheid.

“De kans op fouten wordt dan snel groter”, zegt Marga Zuurbier, directeur Arbo van de Arbeidsinspectie. “Het politievak is niet zonder gevaar en dan moeten agenten fit aan de slag gaan.”

Ook het onderwerp ‘agressie en geweld’ moet meer aandacht krijgen bij politiekorpsen. Zuurbier: “Het is onacceptabel dat mensen met een publieke functie slachtoffer zijn van agressie en geweld. Politiemensen worden bedreigd, geïntimideerd, mishandeld en beledigd. Afgesproken is dat de korpsen agressieve burgers fors aanpakken. Verder zullen zij, omdat geweld helaas voorkomt, hun mensen moeten instrueren hoe ze ermee om moeten gaan. ”

Naar aanleiding van de inspecties in 2009 hebben het ministerie van BZK en de Raad van Korpschefs tal van maatregelen genomen. De Arbeidsinspectie controleert nu of die effect hebben op de werkvloer.

Politiekorpsen kunnen voor de aanpak van agressie en geweld gebruik maken van protocollen en een arbocatalogus die door het ministerie van BZK en de Raad van Korpschefs zijn ontwikkeld. Verder heeft de Arbeidsinspectie gezorgd voor de site zelfinspectie.nl. Hiermee kunnen korpsen hun aanpak voor de bescherming van werknemers toetsen en zonodig verbeteren.