Pestprotocol voor woonzorgcomplexen

Woonzorgcomplexen in heel Nederland ontvangen woensdag 11 mei 2011 het Pestprotocol van het Nationaal Ouderenfonds. Het Ouderenfonds hoopt hiermee verzorgingshuizen een stevige leidraad in handen te geven om pesten binnenshuis aan te pakken en te voorkomen.

De anti-pestrichtlijn voor ouderen is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder de Stichting Omgaan met Pesten. Daarnaast is ook de Radboud Universiteit bij het project betrokken.

Waarom een Pestprotocol?
Uit onderzoek van de Radboud Universiteit bleek vorig jaar dat pesten in woonzorgcentra een groot probleem is. Maar liefst een op vijf bewoners van zorgcomplexen gaf aan het slachtoffer te zijn van pesterijen van medebewoners of personeel. Dat pesten varieert van botweg negeren, het maken van nare opmerkingen, het bezet houden van een lege stoel tot het geniepig schoppen uitdelen onder de tafel.

Het signaleren van pesten wordt echter bemoeilijkt omdat veel ouderen er niet voor uit durven te komen dat ze worden gepest. Daarnaast wil het pesten door medebewoners vanwege de hoge werkdruk het personeel in de zorg nogal eens ontgaan.

Inhoud Pestprotocol
In de anti-pesten richtlijn wordt zowel aandacht besteed aan de oorzaken van pestgedrag als aan de bestrijding ervan. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat het in een groep niet botert tussen ouderen, die uit verschillende sociale klassen afkomstig zijn. Bij het Ouderenfonds zijn hier regelmatig berichten over binnengekomen. Een woonzorgcomplex kan dit soort onderlinge problemen voorkomen door goed te kijken naar de samenstelling van de groep.

De bestrijding van pesten is kortweg samengevoegd in zeven concrete actiepunten. Hierin wordt onder andere voorgesteld om een vertrouwenspersoon aan te wijzen, informatieavonden te organiseren, maatregelen te nemen tegen een oudere die pestgedrag vertoont en nieuwe bewoners zorgvuldig te introduceren.

Bij het Pestprotocol ontvangt ieder woonzorgcomplex tevens een aantal posters, waarvan de illustraties voor zich spreken. Het is de bedoeling dat deze posters op meerdere plekken worden opgehangen om zowel bewoners als personeel bewust te maken van het probleem.

Proef
Na de zomer start in drie woonzorgcomplexen een pilotproject om de resultaten van het anti-pestprogramma voor ouderen te meten. Op basis van deze resultaten zal worden gekeken of het vandaag gelanceerde pestprotocol mogelijk nog aanvulling behoeft. Als basis voor de nu opgestelde leidraad voor woonzorgcentra gelden de belangrijkste anti-pestprogramma’s, die ontwikkeld zijn voor scholen. Zo bestond er tot op heden nog geen enkel programma dat is gericht op ouderen.

Platform
Naast het Pestprotocol lanceert het Ouderenfonds volgende maand een internetforum over pesten. Dit platform is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg. Zij kunnen op het forum met elkaar in gesprek komen over problemen rondom pesten die zij op het werk signaleren.

Plaats een reactie