Patiëntveiligheid bij nierfalen verbeterd door uitwisseling medische gegevens

Mensen bij wie de nieren niet goed werken, moeten vaak veel verschillende medicijnen slikken. Het is heel belangrijk dat de informatie hierover bij alle zorgverleners bekend is. Door het project ‘Op die maNier’ is dat nu gelukt. Zorgverleners in de regio Eemland werken hiervoor intensief samen. Door gegevens uit te wisselen, verhogen ze de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan mensen met nierfalen.

Het project gaat om het uitwisselen van laboratoriumuitslagen tussen enerzijds Meander Medisch Centrum (Klinisch Chemisch Laboratorium) en anderzijds apotheken en huisartsen. Uit de resultaten van het project blijkt dat bijna alle apothekers en huisartsen uit de regio Eemland zich hebben aangesloten.

Het lijkt vanzelfsprekend dat een apotheek precies weet wat deze uitslagen zijn, maar dat is niet zo. Er zijn nu heldere werkafspraken gemaakt om te zorgen dat apothekers en huisartsen over de meest recente laboratoriumuitslagen kunnen beschikken.

Als een patiënt bloed laat prikken en de uitslag is afwijkend, stuurt het Klinisch Chemisch Laboratorium van Meander Medisch Centrum deze gegevens naar de apotheken via het MCCE (Medisch Coördinerend Centrum Eemland). De apotheken vragen de patiënt toestemming om de gegevens te gebruiken voor medicatiebewaking en dosering. Ook de huisarts van de patiënt kan inzage krijgen in deze gegevens.

Door de inzage in de gegevens van het ziekenhuis kan de apotheker een goed advies geven over de medicijnen van de patiënt: welke medicijnen, hoe vaak, hoe veel, enzovoort. Het komt vaak voor dat de dosering van een geneesmiddel omlaag moet, op basis van de bloeduitslag. Dat apothekers nu beter op de hoogte zijn van deze uitslagen, komt de gezondheid van de patiënt ten goede.

Zorg op maat
Chris Hagen, internist-nefroloog (nierspecialist) in Meander, vindt het project een “fantastisch begin. Nu we patiënten met afwijkende nierfuncties beter in beeld krijgen, kunnen huisartsen en nefrologen met medewerking van overheid en zorgverzekeraars hopelijk een volgende stap zetten om de zorg in de eerste lijn te optimaliseren. Dat is belangrijk, omdat daardoor uiteindelijk alleen die patiënten worden doorverwezen die echt specialistische zorg nodig hebben.” Chris Hagen zet zich in voor dit doel in een landelijke werkgroep.

‘Op die maNier’
Het project ‘Op die maNier’ is een idee van Lotte Kleijer, huisarts in Nijkerk, die ook bij het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik werkte. Door het project is de kennis over nierfalen in de regio Eemland enorm toegenomen. In 2010 hebben veel huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers en apothekersassistenten cursussen gevolgd, die gegeven werden door de nefrologen van Meander Medisch Centrum in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Plaats een reactie