Pas grondwet aan om rechten ouders en docenten te verwoorden

Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in het onderwijs? Door de schaalvergroting in het onderwijs staan besturen op steeds grotere afstand en dat heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van ouders en de positie van leerkrachten. Dit stelt prof.mr Pieter Huisman in zijn oratie ‘Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving’.

Hij pleit ervoor artikel 23 van de Grondwet aan te passen, om de positie van ouders en docenten beter tot hun recht te laten komen. Huisman aanvaardt met zijn rede op donderdag 19 mei 2011 de bijzondere leerstoel Onderwijsrecht, vanwege de Stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag, aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De pluriformiteit van het onderwijs, in de vorm het stichten en inrichten van nieuwe scholen staat onder druk. Het principe van onderwijsvrijheid is dat de overheid kwaliteit moet waarborgen, en tegelijk ouders keuzevrijheid moet bieden. Die keuzevrijheid staat echter vaak onder druk. In het middelbaar onderwijs hanteren de populaire scholen wachtlijsten, waardoor ze niet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is bijna onmogelijk om zelf een school op te richten.

Het uitgangspunt van keuzevrijheid van ouders is niet vastgelegd en de Grondwet biedt ook geen garantie dat de overheid niet teveel ingrijpt in de pedagogische autonomie van de docent. Huisman doet enkele voorstellen voor aanpassing van artikel 23 Grondwet, zodat duidelijk wordt dat niet alleen het schoolbestuur eigenaar is van de onderwijsvrijheid, maar ook degenen die het onderwijs kiezen, ontvangen of geven.

Huisman is in deeltijd verbonden aan de Erasmus School of Law, en is daarnaast senior lecturer/onderzoekscoördinator bij de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid aan de Haagse Hogeschool. Hij geeft onderwijs en gaat onderzoek naar de in Grondwet en internationale verdragen vastgelegde overheidsverantwoordelijkheden en vrijheden van burgers, waar het gaat om het kiezen, stichten en besturen (de ‘governance’) van onderwijsinstellingen.

Oratiegegevens
Orateur: Mr.dr. P.W.A. Huisman
Titel oratie: Onderwijsrecht in meervoud
Leerstoel: Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht op Pluriforme Grondslag
Datum: 19 mei 2011, 16:00 uur
Locatie: Woudestein, Forumzaal
Faculteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FR)

Plaats een reactie