Zorgverzekeraars onaangenaam verrast door verhoging solvabiliteitsvereisten

Naar aanleiding van de recente besluitvorming over het risicovereveningssysteem 2010 is door het Ministerie van Financiën besloten om de solvabiliteitsvereisten voor de zorgverzekering te verhogen met 1 procentpunt. Deze verhoging kwam voor de zorgverzekeraars volledig uit de lucht vallen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft dan ook direct gereageerd met een brief aan De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën. Voor het eerst wordt nu afgeweken van de geldende solvabiliteitseis van 8% zoals deze geldt sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet. Dit zonder voorafgaand overleg en zonder dat kennis kon worden genomen van de daarvoor ingebrachte argumenten.

Lees meer

Bedrijfsarts is noodgedwongen jobhopper

Door veranderde wetgeving zijn sommige arbodiensten gegroeid, andere gekrompen. Veel bedrijfsartsen zijn daardoor de laatste jaren noodgedwongen van werkgever geswitcht en veel van hen zijn als zelfstandige aan de slag gegaan. Door veranderingen in de arbowet zijn bedrijven vanaf 2005/2006 niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Hierdoor stootte een deel van de arbodiensten personeel af. Aan de andere kant waren er ook arbodiensten die door de toenemende marktwerking juist personeel moesten aantrekken. Verder blijken functies die tot dan toe door geregistreerde bedrijfsartsen werden vervuld, in toenemende mate door basisartsen (arbo-artsen) te worden bekleed. Bedrijfsartsen zijn door deze ontwikkelingen in de laatste jaren veelvuldig veranderd van baan, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is uitgevoerd met subsidie van het Capaciteitsorgaan.

Lees meer

Landelijk consortium verwerft 22,5 miljoen euro voor koppeling biobanken

Een landelijk consortium van gezondheidsonderzoekers ontvangt een overheidssubsidie van 22,5 miljoen euro voor het koppelen van in Nederland aanwezige verzamelingen van klinisch materiaal en onderzoeksgegevens, vaak aangeduid als ‘biobanken’. De subsidie wordt vanuit het ministerie van OCW door NWO beschikbaar gesteld in het kader van de Nederlandse ‘Roadmap’ voor grootschalige onderzoeksinfrastructuren. De subsidiëring betreft vooralsnog een periode van drie jaar, met aanbeveling voor additionele investering in de vervolgperiode. Het landelijke project, geheten BBMRI-NL (“Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure” voor Nederland) is gericht op het harmoniseren van de beschrijvingen en opslag van het materiaal, het beter toegankelijk maken van data en materialen voor verder biomedisch onderzoek en het verrijken van de gegevens met moderne, grootschalige onderzoeksmethoden, o.a. DNA-onderzoek. Het materiaal, vaak over vele, soms tientallen jaren verzameld, is verspreid in veel ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen aanwezig. Maar het gebruik ervan voor biomedisch onderzoek wordt vaak belemmerd door verschillen in beschrijving en gebrek aan inzicht in waar men elders mee bezig is. De ontsluiting en verrijking zullen gericht zijn op klinische en biologische gegevens. De materialen zelf blijven waar ze zijn en de privacy rondom de persoonsgegevens blijft bewaard. Een deel van het budget is bestemd voor het harmoniseren van richtlijnen ter bescherming van de privacy. Deelnemers aan BBMRI-NL zijn de acht universitair medische centra, andere onderzoeksinstellingen en epidemiologische centra.

Lees meer

Klikprothese voor mensen met beenamputatie

Mensen met een beenamputatie kunnen in het UMC St Radboud terecht voor een klikprothese. Traumachirurg Jan Paul Frölke en revalidatiearts Henk van de Meent van het UMC St Radboud zijn tot nu toe de enige artsen in Nederland die deze klikprothese toepassen. De eerste patiënt (48 jaar, uit Helmond) is succesvol geopereerd en gerevalideerd.

Lees meer