‘Ouders en leerkrachten zien de ouderavond als een verplichting’

Negen van de tien leerkrachten vinden dat ouders de plicht hebben om aanwezig te zijn tijdens ouderavonden. Ouders zijn hierin wat minder stellig, maar 80 procent geeft wel aan het noodzakelijk te vinden om met de school van hun kind samen te werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin naar de rol van de school bij opvoeding.

Uit dit onderzoek onder circa duizend ouders en leerkrachten blijkt verder dat een groot deel (ruim 60 procent) van de leerkrachten vindt dat ze teveel tijd kwijt zijn met het opvoeden van kinderen. Wel is 90% van alle ouders en leerkrachten het erover eens dat de school kinderen ook normen en waarden moet bijbrengen. Leerkrachten in met name het basisonderwijs willen wel meer samenwerking tussen school en ouders bij de opvoeding. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over een goed ontbijt en bedtijden.

Ruim 90% van de leerkrachten geeft aan dat het goed is voor de ontwikkeling van een kind als de ouder bij de school betrokken is. Ook de meeste ouders (83 procent) vindt dat.

Ruim 55% van de leerkrachten vindt dat ouder-ouder contacten goed zijn voor de ontwikkeling van het kind. Ouders zien dat verband minder, al geeft 40 procent aan het prettig te vinden om via school andere ouders te leren kennen.

Uit het onderzoek blijkt dat zowel docenten als ouders het belangrijk vinden dat school en ouders onderling afspraken maken. Ouders vinden het vooral belangrijk dat ze geïnformeerd worden over prestaties en gedrag van kinderen op school (91%).
Leerkrachten willen ouders informeren over prestaties en gedrag van kinderen op school’ (87%), maar willen ook graag van ouders weten hoe de prestaties en het gedrag van kinderen thuis is.

Ouders hebben veel meer dan leerkrachten behoefte aan afspraken over een gezond aanbod in de kantine en over het zorgen van opvang voor kinderen bij lesuitval, zodat ze niet rondhangen. Leerkrachten willen daarentegen veel meer dan ouders afspraken maken over een goed ontbijt en bedtijden.

Volgens minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) wijst het onderzoek uit dat zowel ouders en leerkrachten het nut inzien van samenwerking tussen ouders en school. ‘Ga dus met elkaar in gesprek! Al was het alleen maar omdat meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat het betrekken van ouders bij de school goed is voor de leerprestaties van het kind.’

Rouvoet denkt dat een goed contact tussen school en ouders bovendien kan leiden tot een hogere activiteit van ouders op school. ‘22% van de ouders geeft aan meer vrijwilligerswerk op school te willen doen, maar daar niet toe komen bijvoorbeeld omdat het slecht te combineren is met hun werk. Ook hierover kunnen goede afspraken gemaakt worden.’

In totaal hebben 702 ouders en 278 leerkrachten meegedaan aan het onderzoek naar de rol van de school bij opvoeding. Het is het laatste opinieonderzoek dat in het kader van het Opvoeddebat is uitgevoerd (het volledige rapport staat op: www.opvoeddebat.nl/schoolenopvoeden). Het opvoeddebat loopt tot eind 2010 en heeft als doel om ouders en andere opvoeders met elkaar in contact te brengen en opvoeding bespreekbaar te maken. Op www.opvoeddebat.nl kunt u meediscussiëren over de stelling: “Bij straf op school, thuis een pittig gesprek”,

Plaats een reactie