Oudere kankerpatiënt vaak ten onrechte behandeling ontzegd

Bij het stellen van de diagnose is 60% van de kankerpatiënten 65 jaar of ouder. Ruim 40% is ouder dan 70 jaar. Door de dubbele vergrijzing en de opmars van kanker stijgt het aantal ouderen met kanker de komende jaren explosief. Tegenstrijdig genoeg is er een groot kennistekort over kanker bij ouderen en is het huidige zorgbestel slecht uitgerust voor deze omvangrijke groep. Met als gevolg dat ouderen worden overbehandeld en onderbehandeld. Zo krijgen ze medicijnen die veelal niet op hun leeftijdsgroep getest zijn, en wordt behandeling zoals chemotherapie vaak ten onrechte ontzegd.

KWF Kankerbestrijding luidt daarom de noodklok met de uitgave ‘Kanker en Ouderen – 65 redenen om vandaag te investeren in morgen’, een vertaling van het SCK rapport ‘Kanker bij ouderen’. In de uitgave worden de knelpunten op het gebied van kanker en ouderen stevig verwoord door bijna 40 autoriteiten uit het veld. De uitgave maakt duidelijk dat het hoog tijd wordt om de handen ineen te slaan en samen te werken aan oplossingen.

Leeftijdsdiscriminatie
Er is veel onwetendheid over kanker op hoge leeftijd. Er is sprake van grote kennisachterstand over kanker bij ouderen. Ouderen met kanker zijn over het algemeen een stuk kwetsbaarder dan hun jonge medepatiënten. Comorbiditeit (bijkomende ziektes zoals hartkwalen, diabetes of dementie) is een bekend probleem en vaak zijn er fysieke, cognitieve en sociale beperkingen. Deze aspecten maken de diagnostiek, behandeling en begeleiding erg complex. Leeftijd is daarbij geen maatstaf, vitaliteit van ouderen wel. Verkeerde inschattingen leiden vaak tot over- of onderbehandeling.

Ook de zorg is niet afgestemd op ouderen. De huidige richtlijnen bevelen standaardbehandelingen aan die niet zonder meer toepasbaar zijn op alle ouderen. Ook het beleid houdt te weinig rekening met de kenmerken die ouderen van jongeren onderscheiden. Ouderen hebben ook vaak andere voorkeuren, wensen en verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening. Specifieke aandacht voor deze verschillen is nodig om ouderen met kanker passende zorg te kunnen bieden. Hiervoor zullen ook de organisatie en toegankelijkheid van de zorg geoptimaliseerd moeten worden.

Aanbevelingen
Om de knelpunten aan te kunnen pakken is meer onderzoek nodig. Ook is er meer (ziekteoverstijgende) samenwerking tussen veldpartijen essentieel. Het is noodzakelijk dat de medische en geriatrische disciplines binnen zorg en onderzoek worden geïntegreerd en de eerstelijnszorg moet meer betrokken worden. Daarnaast is het belangrijk om specialisten met het aandachtsgebied ‘kanker en ouderen’ op te leiden en om de nieuwe en huidige zorgprofessionals (bij) te scholen op dit thema. Tot slot is ook voorlichting en preventie gericht op de ouderen zelf en hun naasten belangrijk.

Activiteiten KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding vindt dat ouderen in complexe gezondheidssituaties, net als alle andere kankerpatiënten, recht hebben op de best mogelijke zorg. Daarom is ‘Kanker en Ouderen’ een belangrijk aandachtspunt in de huidige beleidsvisie. Wij zetten ons sterk in om het thema hoger op de agenda te krijgen bij onderzoekers, zorgverleners, de overheid en het onderwijsveld. We financieren onderzoek en zijn voornemens een bijzonder hoogleraar Kanker en Ouderen aan te stellen. Ook gaan we partijen bij elkaar brengen en hen faciliteren om tot concrete actie over te gaan. Hiertoe organiseren we op 22 juni een Meeting of Minds in Utrecht. Innovatieve beleidsideeën kunnen rekenen op onze steun.

Plaats een reactie