Oproep: meld uw ervaring met veranderingen in AWBZ-zorg

Bent u onlangs zorg kwijtgeraakt door de bezuinigingen in de AWBZ? En hebt u aangeklopt bij het zorgloket in uw gemeente om te kijken of de gemeente iets voor u kan doen? Of hebt u op een andere manier hulp kunnen vinden?

De zeven landelijke cliëntenorganisaties op het gebied van gezondheidszorg zijn benieuwd hoe mensen die minder zorg krijgen vanuit de AWBZ dit opvangen.

Daarom houden zij van 1 tot en met 30 april een enqu(ee)te die te vinden is op www.meldactieawbz.nl.

Staatssecretaris Bussemaker vond dat te veel mensen gebruik maakten van de AWBZ en besloot daarom de toegang tot de AWBZ strenger te maken. Sinds dit jaar hebben alleen mensen met een beperking of chronische ziekte die een matige of zware vorm van begeleiding nodig hebben, nog recht op AWBZ-zorg. Mensen met een lichte begeleidingsvraag, zoals ouderen met beginnende dementie en jongeren met psychische problemen zoals ADHD, moeten op zoek naar vervangende hulp bij de gemeente, school, familie en vrienden.

Doen of afwachten
Sommige gemeenten hebben allerlei activiteiten ontwikkeld om mensen met een lichte begeleidingsvraag op te vangen. Zo kunnen ouderen in Haarlem terecht bij hun gemeente voor dagarrangementen. In Oosterhout gaan ze binnenkort starten met ‘keukentafelgesprekken’. Zo hoopt de gemeente beter in beeld te krijgen aan welke zorg hun inwoners behoefte hebben. Andere gemeenten hebben nog niks gedaan en wachten af of er op hen een beroep wordt gedaan.

Vul in!
De zeven landelijke cliëntenorganisaties willen graag weten wat uw gemeente nu voor u doet sinds u geen AWBZ-zorg meer ontvangt. Ook willen ze weten wat de veranderingen voor u (of iemand in uw directe nabijheid) betekenen. Is uw situatie veranderd? En als dit zo is, vindt u dan dat het beter of slechter is geworden? Meld uw ervaringen op www.meldactieawbz.nl. Wilt u liever iemand spreken? Bel dan met: 030 – 29 16 777, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. De ervaringen die u en andere mensen aan de cliëntenorganisaties melden zijn belangrijk. Ze worden verwerkt in een rapport voor de minister en de Tweede Kamer.

Voor wie is de AWBZ?
Mensen die langdurige zorg nodig hebben, kunnen een beroep doen op de AWBZ.
Bijvoorbeeld voor begeleiding, verpleging of persoonlijke verzorging.
Soms voor opvang in speciale dagcentra als deelname aan onderwijs niet mogelijk is.
Of speciale dagbesteding voor iemand die geen gewoon werk kan krijgen.
Daarnaast is de AWBZ er voor zorg in speciale woonvormen of zorginstellingen.

Samenwerkende organisaties
De ‘Meldactie AWBZ’ is een gezamenlijke actie van Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, CSO, Landelijk Platform GGZ, LOC, NPCF, Per Saldo en Platform VG. Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg ondersteunen de meldactie.

Plaats een reactie