Oproep aan informateur voor maatwerk en professionalisering onderwijs

De sociale partners in de Stichting van het Onderwijs willen met de aanstaande regering stevige langetermijnafspraken maken voor de versterking van de onderwijsketen. Dat hebben zij informateur Tjeenk Willink per brief laten weten. De partners vinden dat er geen nieuwe stelselwijzigingen moeten komen maar willen meer maatwerk voor leerlingen en studenten en een sterkere professionalisering van scholen en docenten. Ook pleit de Stichting voor beleidsrust én beleidsruimte met betrekking tot onderwijsprogramma’s en arbeidsvoorwaarden.

Voorzitter Sijbolt Noorda: ‘Meer dan ooit leeft in zeer brede kring het besef dat Nederland is aangewezen op een sterke onderwijsketen waarin elk talent telt. Er is geen belangrijker factor dan de succesvolle deelname aan het onderwijs voor de economie, arbeidsmarkt en de sociale vitaliteit van de samenleving. Onze ambities worden in het onderwijsveld breed gedeeld en vinden hun weerklank in politiek en samenleving. Wij worden hierin gesteund door de partners in de KIA-coalitie; de Kennis en Innovatieagenda 2020 sluit aan bij onze ambities.’

Grenzen regeerperiode
De Stichting van het Onderwijs pleit in de brief voor een onderwijsbeleid over de grenzen van een regeerperiode heen. Onderwijs dat gedragen en gewaardeerd wordt door de samenleving en in al zijn onderdelen goed functioneert, vraagt een fundamentele voorziening van de samenleving die steeds in goede conditie moet zijn. Voor ieder talent dat onderontwikkeld of onbenut blijft, krijgt de samenleving – naast persoonlijke tragiek – vroeger of later een forse rekening gepresenteerd als gevolg van werkloosheid, criminaliteit, marginalisering en gezondheidsproblemen.

Maatwerk
De Stichting van het Onderwijs benadrukt het belang van meer maatwerk voor leerlingen en studenten om elk talent te laten tellen. Als prioriteiten ziet de Stichting:
– Voortbouwen op een doorlopende kwaliteit in het funderend onderwijs. Onder andere door samenwerking met ouders en een integrale benadering van onderwijs- en jeugdbeleid en voort te bouwen op de investeringen in reken- en taalvaardigheid, de professionele toepassing van ict in het onderwijsprogramma, opbrengstgericht werken en doorlopende leerlijnen.
– Doorlopende leerlijnen in het beroepsonderwijs. Door ruimte te bieden voor regionale samenwerking voor bijvoorbeeld het afstemmen van onderwijsprogramma’s, een consequente ‘warme’overdracht naar het vervolgonderwijs en financiële continuïteit.
– Differentiatie en maatwerk in het hoger onderwijs. Door een volledige overname van de aanbevelingen van de commissie Veerman op dat gebied. Voorbeelden zijn een meer gevarieerd onderwijsaanbod, de mogelijkheid tot matching tussen individuele studenten en een passende opleiding en versterking van het onderzoek.

Professionalisering
De Stichting van het Onderwijs vindt dat de kwaliteit van het onderwijs direct en onlosmakelijk verbonden is aan de kwaliteit, inzet en beschikbaarheid van de professionals in de scholen, ook in regio’s waar het leerlingenaantal daalt. Zij pleit daarom voor een professionaliseringsimpuls op alle niveaus (leraar, ondersteunend personeel, schoolleiding en bestuur) met ruimte en eigen verantwoordelijkheid voor scholen en onderwijsinstellingen.

Stichting van het Onderwijs
Sinds enkele maanden hebben de sociale partners in het onderwijs zich verenigd in de Stichting van het Onderwijs (Den Haag). De Stichting wil de gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid demonstreren van het hele onderwijsveld. Daarin pleit zij voor een regering die deze ambitie steunt en het onderwijs in staat stelt zich over de hele linie verder te ontwikkelen. In het belang van de toekomst van de Nederlandse samenleving en economie. De stichting zoekt voor het realiseren van haar ambities samenwerking met aan het onderwijs gelieerde partijen.

Meer informatie: www.stichtingvanhetonderwijs.nl

Plaats een reactie