Oplossing schooluitval tienermoeders

RadarAdvies en Fiom hebben het protocol Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders ontwikkeld. In deze aanpak maken scholen en andere zorgpartners heldere afspraken om schooluitval tegen te gaan. Afspraken over signalering, begeleiding, advies en monitoring tijdens de zwangerschap en terugkeer naar school. Het biedt een handvat voor directie, docenten, decanen, leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen, functionarissen van Leerplicht/RMC en de externe zorgpartners. Het protocol en bijbehorend implementatieplan zijn tot stand gekomen met een subsidie van het Ministerie van VWS.

In de regio Drechtsteden is in 2008 een protocol ontwikkeld om schooluitval onder zwangere leerlingen en tienermoeders tegen te gaan. RadarAdvies en de Fiom hebben deze methodiek met subsidie van het ministerie van VWS doorontwikkeld tot een landelijk toepasbare variant. Hiervoor hebben evaluaties plaatsgevonden en is er getest op een aantal schoollocaties in Nederland.

De implementatie van het protocol ligt doorgaans bij de scholen zelf. Maar ook gemeenten kunnen hiervoor het initiatief nemen, door de aanpak via leerplichtzaken en RMC in hun regio door te voeren. De ervaring leert echter dat deze implementatie niet eenvoudig is. Daarom is  een implementatieplan ontwikkeld dat scholen en andere instanties helpt om het protocol daadwerkelijk in praktijk te brengen. Het plan bevat een aantal fasen die stapsgewijs doorlopen kunnen worden. Door deze stappen te volgen, vergroten scholen de kans op succesvolle invoering en actief gebruik van het protocol. Daar waar nodig kunnen zij aanpassingen doorvoeren voor hun specifieke situatie, zodat het protocol is toegesneden op hun organisatie of regio.

Scholen en andere zorginstanties kunnen het Protocol en het Implementatieplan Preventie Schooluitval Zwangere Leerlingen en Tienermoeders downloaden op www.radaradvies.nl of www.fiom.nl.

Plaats een reactie