Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs

Opbrengstgericht werken in het onderwijs zorgt voor betere resultaten van leerlingen. Dat is belangrijk in het basisonderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat scholen voor speciaal onderwijs veel vooruitgang boeken door goed naar de prestaties van de leerlingen te kijken. Op dinsdag 1 juni 2010 kunt u leren van de ervaringen, ideeën en tips van deze scholen. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs, waarvan de leerlingen profiteren.

Ruim honderd scholen voor speciaal onderwijs doen mee aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Zij ervaren in de praktijk dat de resultaten van hun leerlingen verbeteren door de resultaten goed te volgen en te analyseren. Deze ervaringen leiden tot praktische handreikingen en ideeën, die we presenteren op de werkconferentie ‘Opbrengstgericht speciaal taal/lees- en rekenonderwijs’. De conferentie organiseren we in afstemming met de WEC-Raad, die mede-initiator was van de so-verbetertrajecten.

Met de opbrengsten van de conferentie kunnen scholen voor speciaal onderwijs verder om de kwaliteitsslag in hun taal/lees- en rekenonderwijs in relatie tot opbrengstgericht werken te maken. Het programma bestaat uit workshops van inhoudelijke experts over de manier waarop aanpakken en bevindingen op de werkvloer zijn vormgeven. Onderwerpen zijn onder meer doelgericht rekenonderwijs aan (zeer) moeilijk lerende kinderen, taaltoetsen in het speciaal onderwijs, toetsen in het leerlingvolgsysteem, rekenen en kinderen met autisme, ontwikkelingsperspectief, begrijpend lezen in (voortgezet) speciaal onderwijs en tellen en getalbegrip bij jonge risicokleuters. Samenwerking en uitwisseling tussen inhoudelijke experts en de praktijk staan deze dag centraal.

Activiteiten verbetertrajecten
De meeste scholen voor speciaal onderwijs in de taal/leesverbetertrajecten hebben stappen gezet op het gebied van technisch lezen. In de rekenverbetertrajecten werken de scholen met name aan de basisvaardigheden en de toepassingsgebieden meten, tijd en geld. Alle scholen zetten in op het versterken van leerkrachtgedrag, met name op het gebied van didactisch handelen en klassenmanagement, en op het gebruik van opbrengstgegevens om de kwaliteit te verbeteren. Daarnaast worden de leerlijnen en een passend taal/lees- en rekenaanbod voor de eigen doelgroep verder uitgewerkt en versterkt.

Doelgroep en inschrijven conferentie
De werkconferentie vindt plaats op dinsdag 1 juni 2010, van 9.30 tot 16.30 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht en is speciaal bedoeld voor taal- en rekencoördinatoren, intern begeleiders, leerkrachten, directeuren, bestuurders en schoolbegeleiders in het speciaal onderwijs. Het programma is te vinden op www.schoolaanzet.nl, inschrijven kan via www.deelnameregistratie.nl

Plaats een reactie