Onduidelijkheid over kwaliteit spoedeisende hulp

Zorginstituut Nederland verzoekt patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om zo snel mogelijk gezamenlijk de kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende hulp te formuleren. Als partijen daar niet uitkomen, zal het Zorginstituut zelf een expertcommissie instellen om voorstellen te doen.

De directe aanleiding voor dit verzoek is een eerder voorstel voor dergelijke standaarden van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voor zeven categorieën van spoedeisende hulp. Niet elke partij in de zorg kon met alle voorstellen voor standaarden instemmen.

Impasse
Zorginstituut Nederland is vervolgens door ZN verzocht om vanuit zijn onafhankelijke positie de impasse te doorbreken. Wat Zorginstituut Nederland betreft, zullen de kwaliteitsstandaarden waar alle partijen het wél over eens zijn, nog dit jaar in het register bij het Zorginstituut worden opgenomen. Voor de standaarden waarover nog geen overeenstemming bestaat, wil Zorginstituut Nederland dat deze in de loop van 2015 worden geregistreerd.

Op weg naar standaarden
Zorginstituut Nederland wil dat er snel duidelijkheid komt over wat kwalitatief goede zorg is bij complexe spoedeisende hulp en hoe je deze kwaliteit meet. De ontstane impasse is een maatschappelijk probleem dat negatieve effecten heeft op de kwaliteit van spoedeisende hulp. Het Zorginstituut heeft daarom voorstellen gedaan om er met alle partijen snel uit te komen.

Als eerste stap verzoekt Zorginstituut Nederland de patiëntenorganisaties (NPCF), de zorgaanbieders (NFU, NVZ, OMS) en zorgverzekeraars (ZN) om vast te stellen over welke standaarden men het wel en niet eens is.

De standaarden waarover partijen het eens zijn, kunnen dan voor 1 november 2014 door alle partijen bij Zorginstituut Nederland worden ingediend en kort daarna geregistreerd. Deze standaarden dienen dan meteen ook als norm voor inkoop door zorgverzekeraars.

De voorstellen voor standaarden waarover partijen met elkaar van mening blijven verschillen, zullen apart worden onderzocht, onder meer op hun wetenschappelijke onderbouwing. Daarna kunnen ze alsnog worden geregistreerd, eventueel aangevuld of vervangen worden door nieuwe standaarden.

Groep van experts
De Adviescommissie Kwaliteit adviseert de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland onder andere over kwaliteitsstandaarden. Een groep van experts op het gebied van spoedeisende hulp zal de Adviescommissie Kwaliteit in dit geval helpen. Deze groep zal worden samengesteld uit leden van de Adviescommissie zelf, aangevuld met deskundigen op het gebied van spoedeisende hulp. Ook zullen experts op het gebied van zorginkoop en experts vanuit het patiëntperspectief in de groep zitting nemen.

Zorginstituut Nederland verwacht dat met deze aanpak in 2014 al belangrijke stappen kunnen worden gezet en dat in de loop van 2015 alle partijen het eens zijn over kwaliteitsstandaarden voor spoedeisende hulp.

Plaats een reactie