Ondersteunen van gezamenlijk probleemoplossend leren in het voortgezet onderwijs

Het gezamenlijk oplossen van problemen wordt in de huidige maatschappij als een belangrijke vaardigheid gezien. Het voortgezet onderwijs speelt hier op in door de invoering van het ‘nieuwe leren’, waarbij (groepjes van) leerlingen informatie verzamelen en toepassen bij het oplossen van problemen.

Docenten merken echter dat leerlingen ondersteuning nodig hebben om deze complexe leertaken succesvol uit te kunnen voeren. Het proefschrift van Bert Slof introduceert daarom een educatief ontwerp.

Het ontwerp structureert de probleemoplossingtaak in elkaar opeenvolgende deeltaken, namelijk:

1) probleemoriëntatie (bepalen belangrijkste begrippen);
2) probleemoplossing (bedenken van oplossingen);
3) oplossingevaluatie (komen tot een definitieve oplossing).

Daarnaast wordt per deeltaak vakinhoudelijke ondersteuning geboden door de begrippen en hun onderlinge relaties op een deeltaakspecifieke wijze weer te geven: een conceptuele, causale en mathematische representatie voor respectievelijk de oriëntatie-, oplossing- en evaluatietaak.

De resultaten tonen aan dat zowel het aanbieden als het construeren van deeltaakspecifieke representaties het gezamenlijk oplossen van een complex bedrijfseconomisch probleem ondersteunt. Leerlingen lijken dus gebaat bij het geleidelijk ontwikkelen en toepassen van hun begrip van het vak. In het onderwijs zouden daarom kwalitatieve representaties voor kwantitatieve representaties, en beide op een (deel)taakspecifieke wijze, geïntroduceerd dienen te worden.

Promotiegegevens
Promovendus: Bert Slof
Faculteit: Faculteit Sociale Wetenschappen
Proefschrift: Representational Scripting for Carrying out Complex Learning Tasks
Promotor 1: Prof. dr. P.A. Kirschner
Copromotor 1: Dr. G. Erkens
Datum en tijd: 28/1/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie