Omschakeling naar biologische landbouw ter verduurzaming van de Nederlandse landbouw

Om in Nederland de omschakeling naar biologische landbouw te stimuleren, moeten de stimuleringsmaatregelen zijn toegesneden op de sector waarin men de omschakeling wil stimuleren. Daarnaast is het noodzakelijk om algemeen geldende belemmeringen weg te nemen met acties gericht op organisatiestructuren van de Nederlandse landbouw.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Arnoud Smit waarin hij vanuit keten-netwerkperspectief heeft gekeken waarom omschakeling naar biologische landbouw, ondanks de roep om een meer duurzame landbouw, nog geen grote vlucht heeft genomen.

In het onderzoek onderzocht hij allereerst of de reden hiervoor te vinden is in mogelijke onwil om te veranderen bij primaire producenten (boeren). Om dit te onderzoeken is een enquête onder Nederlandse akkerbouwers gehouden.

Daarnaast keek hij naar hoe de productie van voedsel in Nederland is georganiseerd. De productie van ‘grond tot mond’ vindt plaats van verschillende stappen waarbij verschillende partijen betrokken zijn (de keten).

Tevens zijn er partijen die zich buiten de keten bevinden maar wel invloed uitoefenen op de keten (het netwerk). Smit onderzocht voor de zuivelsector, de aardappelsector en de hardfruitsector welke kansen en belemmeringen er te vinden zijn in dit ketennetwerk en wat dit betekent voor een omslag naar een meer duurzame voedselproductie.

Promotiegegevens
Promovendus: Arnoud Smit
Faculteit: Faculteit Geowetenschappen
Proefschrift: Conversion to Organic Agriculture: Opportunities and Constraints
Promotor 1: Prof. dr. P. Glasbergen
Promotor 2: Prof. dr. P.P.J. Driessen
Datum en tijd: 13/4/2011, 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie