Omgaan met onzekerheden rond de gevolgen van klimaatverandering

Arjan Wardekker onderzocht hoe om te gaan met onzekerheden rond de gevolgen van, en aanpassing aan klimaatverandering. In zijn proefschrift analyseert hij onzekerheden, besluitvormingsdilemma’s en bruikbaarheid van verschillende aanpakken in verschillende ‘onzekerheidssituaties’ aan de hand van een aantal casestudies.

De precieze lokale gevolgen van toekomstige klimaatverandering zijn zeer onzeker. Niet alle toekomstige impacts kunnen op een zinvolle manier gekwantificeerd of voorzien worden en zelfs voor degenen waarbij dat wel kan, blijven grote kennisleemtes en mogelijke significante verrassingen aanwezig. De traditionele kwantitatieve aanpak van klimaatrisico’s ‘beheersen op basis van de beste voorspelling’ kan daar slecht mee overweg. Het is daarom belangrijk om daarnaast veerkracht, flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de samenleving ten aanzien van klimaatimpacts te vergroten.

De onzekerheden en kennisleemtes verschillen per mogelijke impact van klimaatverandering, maar zijn over het algemeen groot. Veel denkbare gezondheidsimpacts bijvoorbeeld kunnen niet, of slechts als ‘ruwe ordegrootte’, becijferd worden. Bij zeespiegelstijging en rivierafvoer gaat dit makkelijker, al blijven de onzekerheden groot en zijn verrassingen mogelijk. Daarnaast spelen maatschappelijke onzekerheden zoals: is er brede overeenstemming over wat men nu eigenlijk wil bereiken? Of gaat een volgend kabinet het roer mogelijk volledig omgooien? Dit compliceert de besluitvorming. Elke aanpak kan wel ergens spaak lopen. Slimme ‘combinaties van aanpakken’ zijn nodig om recht te doen aan de onzekerheden, maatschappelijke wensen, en voor- en nadelen van diverse beleidsstrategieën.

Promotiegegevens
Promovendus: Arjan Wardekker
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Climate change impact assessment and adaptation under uncertainty
Promotor 1: Prof. dr. W.C. Turkenburg
Copromotor 1: Dr. J.P. van der Sluijs
Copromotor 2: Prof. dr. A.C. Petersen
Datum en tijd: 15/6/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie