Nieuwe leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’

Dr. Maarten de Laat is door het College van bestuur benoemd tot hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit op de leerstoel ‘De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte’. Met deze leerstoel wil het RdMC via onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisopbouw over een leven lang leren van docenten op de werkplek en meer specifiek de rol die sociale netwerken hierin spelen.

Maarten de Laat zal zijn onderzoek richten op de sociale aspecten van professionele ontwikkeling van leraren, de rol die ict hierbij kan spelen en de impact ervan op het organiseren van leren en werken in lerende organisaties.

Er is een stijgende interesse voor de sociale aspecten die leren en professionele ontwikkeling beïnvloeden. Bij de ontwikkeling van sociaal kapitaal in organisaties ligt de nadruk steeds meer op het belang van spontane en informele leerprocessen. Onderzoek en theorievorming rondom netwerkleren en de relatie met professionalisering van leraren staat echter nog in de kinderschoenen.

In het RdMC-onderzoeksprogramma ‘sociaal leren’ en in de leeropdracht van De Laat staat de manier waarop leraren de sociale ruimte intrekken ten gunste van hun professionele ontwikkeling centraal. Hoe beïnvloeden sociale contacten het leren in de dagelijkse praktijk? Hoe en waar leert men? Welke sociale aspecten spelen hierbij een rol? Hoe breidt men zijn netwerk uit en hoe kunnen vormen van waardecreatie die ontstaan in deze netwerken een plaats krijgen in het formele personeelsbeleid van de scholen? Het is de ambitie om vanuit de leeropdracht een bijdrage te leveren aan de (inter)nationale onderzoeksagenda rondom professionaliseringsvraagstukken en daarbij ook een hoge relevantie voor de onderwijspraktijk te hebben.

Over Maarten de Laat
Maarten de Laat (1973) is sinds 2010 universitair hoofddocent bij het RdMC programmaleider ‘sociaal leren’ en lid van het managementteam. Het RdMC levert door wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan de (verdere) professionalisering door leraren.

De Laat studeerde onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde in 2006 aan de Universiteit Utrecht, op het proefschrift ‘Networked Learning’. Hij is als onderzoeker zeer actief in het internationale vakgebied van ‘Networked Learning, Technology Enhanced Learning en Learning Analytics’ en heeft op dit terrein veel publicaties op zijn naam staan. Ook is hij o.m. staflid van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO).

Plaats een reactie