Nieuwe cao voor alle 450.000 medewerkers in de zorg

Woensdag 4 december 2013 heeft ActiZ, de grootste werkgeversorganisaties in de zorg, met de vakbonden CNV Publieke zaak, NU’91 en FBZ een akkoord bereikt over de CAO-VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg). ActiZ en de drie vakbonden kwamen al na enkele uren tot een cao-akkoord, nadat Abvakabo FNV, de vierde vakbond die deelnam aan de onderhandelingen, de onderhandelingstafel had verlaten.

De belangrijkste elementen uit het cao-akkoord zijn:
· Een eenmalige uitkering van 0,8% van het jaarsalaris.
· Een structurele loonverhoging van 1,0 % vanaf 1 januari 2014.
· Verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 juli 2014 met 0,2%.
· Medewerkers met een nulurencontract krijgen in 2014 allemaal het aanbod voor een arbeidscontract voor een bepaald aantal uren.
· Beperking van de inzet van oproepkrachten tot onvoorzienbare en onplanbare situaties die voortkomen uit vragen van cliënten en/of door uitval van personeel.

Naast het bovenstaande heeft ActiZ met de vakbonden in de zorg afgesproken om uitvoering te geven aan het werkgelegenheidsplan dat vorige week door ActiZ is gelanceerd. Met dat plan willen zij zich gezamenlijk inspannen voor het behoud van werkgelegenheid, met name in de huishoudelijke hulp. De partijen spraken vanavond af om samen te werken om de tienduizenden ontslagen waar mogelijk op te vangen. Ook is overeen gekomen om een Agenda voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaarde en arbeidsrelaties te ontwikkelen.

Aad Koster, directeur van ActiZ: “Het werkgelegenheidsplan is ook voorgelegd aan Abvakabo FNV en BTN, ongeacht of zij wilden instemmen met de cao. Dit omdat ActiZ vindt dat het problemen met de werkgelegenheid in huishoudelijke hulp de inzet vraagt van alle betrokken partijen. Helaas heeft Abvakabo FNV dit voorstel nu afgewezen. Maar ons aanbod om samen te doen wat goed is voor de medewerkers in de vvt blijft staan.”

Inmiddels is bekend dat Abvakabo FNV al sinds oktober (zonder dit te melden) onderhandelt met schoonmaakbedrijven en BTN (die slechts 3,5% van de werkgevers in de branche vertegenwoordigt) over een cao voor de medewerkers in de huishoudelijke hulp. Abvakabo FNV wil daarin een ondergrens in de beloning voor deze groep medewerkers. Deze ondergrens (‘bodem’) betekent voor zorgorganisaties een stijging van de loonkosten met 5% waardoor er nog meer medewerkers zullen worden ontslagen dan al wordt verwacht als gevolg van de bezuinigingen in de Wmo. Naar de mening van ActiZ betekent dit dat de neerwaartse spiraal waarin de lonen van deze groep medewerkers al is gekomen, het komend jaar alleen nog maar zal verslechteren en de werkgelegenheid in dit deel van onze sector verder zal worden aangetast.

ActiZ is blij dat er voor alle medewerkers in de zorg een cao is afgesloten en dat er afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke inzet om de personele problemen in de huishoudelijke hulp aan te pakken.

Plaats een reactie