Nieuw Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging

0
634

Het Trimbos-instituut heeft op verzoek van het ministerie van VWS plannen voor een Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) ontwikkeld. Dit zal bestaan naast de nationale expertisecentra alcohol en drugs van het Trimbos-instituut. Door de kennis op het gebied van tabak, alcohol en drugs te concentreren binnen één instituut ontstaat een krachtig kenniscentrum rond middelengebruik dat overheid, scholen, bedrijven en gemeentes kan ondersteunen in hun beleid en preventie activiteiten.

Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) wil naast VWS ook andere ministeries, fondsen en verzekeraars betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe interventies en beleid en zal gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen op dit terrein. Uitgangspunt in de voorlopige plannen is dat de opgebouwde kennis op het gebied van tabakspreventie verankerd en geborgd wordt binnen het NET. Daarnaast wordt gestreefd naar een intensieve samenwerking met het Astmafonds, KWF, de Hartstichting, de Alliantie Nederland Rookvrij! en het Partnership Stop met roken. Ook zal nauw worden samengewerkt met internationale topkenniscentra op het gebied van tabaksontmoediging én de Wereld Gezondheids Organisatie, de WHO, waarvan het Trimbos-instituut een collaborating center is.

Focus en activiteiten NET
De focus van het NET zal liggen op monitoring van trends, ontwikkelen van interventies en onderzoek naar de werking daarvan, het beschikbaar stellen van (internationale) kennis op het gebied van tabaksontmoediging, het uitvoeren van preventieve activiteiten met een eerste focus op jongeren en het innoveren van beleid en interventies. Concreet zal dit resulteren in:

• Een jaarlijkse rapportage van trends onder jongeren en volwassenen op het gebied van roken.
• Een onderzoeksagenda voor de ontwikkeling van effectief beleid en effectieve interventies gericht op het voorkomen en behandelen van tabaksgebruik en verslaving en het stimuleren van een gezonde leefstijl.
• Ontwikkeling en evaluatie van innovatieve en effectieve interventies.
• Het actief beschikbaar stellen van kennis op het gebied van tabak, aansluitend bij verschillende behoeftes van individuele mensen en instellingen.
• Extra aandacht voor jongeren, voortbordurend op de gezamenlijke weerbaarheidscampagne van het Trimbos-instituut en Stivoro in 2011, ‘Meer lol met self control’.

Werkwijze
Het NET zal determinanten van tabaksgebruik en verslaving onderzoeken en effectieve interventies ontwikkelen die problematisch gebruik en gezondheidsschade voorkomen. Daarnaast zal nieuwe kennis op het gebied van tabak worden verzameld, ontwikkeld en gedeeld. Uiteindelijk doel is het voorkomen, behandelen en beheersen van verslaving en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Er zal gebruik worden gemaakt van innovatieve strategieën op het gebied van social media. De strategie zal zich richten op het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van zowel jongeren als volwassen rokers om zo hun kwetsbaarheid voor risico’s te beperken.

De definitieve oprichting van het Nationaal Expertise centrum Tabaksontmoediging zal later dit jaar plaatsvinden.