Nieuw in de Kennisbank: instrumenten voor risicosignalering

In de Kennisbank van Zorg voor Beter staan voor vijf zorgproblemen (zoals vallen en ondervoeding) instrumenten waarmee u het risico op het probleem kunt inschatten. Het tijdig signaleren van risico’s bij een cliënt én een adequate reactie daarop, zorgen voor meer veiligheid en dus voor betere zorg.

Risicosignalering is niet voor niets sinds 2010 een structureel onderdeel van het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Het kwaliteitskader besteedde tot dan toe vooral aandacht aan de kwaliteit van de geboden zorg in de sector voor verpleging, verzorging en zorg thuis. Met ingang van vorig jaar is het monitoren van de situatie en het vroegtijdig signaleren van eventuele zorgproblemen bij de cliënt toegevoegd aan het kwaliteitskader.

Adequaat reageren
De organisatie moet zorgrisico’s niet alleen monitoren en signaleren, maar ook adequaat reageren als inderdaad blijkt dat een cliënt een risico loopt op een bepaald probleem. De organisatie kan bij signalen van bijvoorbeeld een depressie in gesprek gaan met de cliënt, adviseren om met de huisarts hierover te praten, zelf maatregelen nemen of wijzen op andere mogelijkheden. De risicosignalering levert op die manier een belangrijke bijdrage aan betere zorg.

Verschillende instrumenten per thema
In de kennisbank vindt u voor elk van de vijf thema’s meerdere instrumenten voor risicosignalering:

Vallen: een Intake valrisico, voor een eerste risicoinventarisatie, een Valanamnese, om een goed beeld te krijgen wat de cliëntspecifieke risico’s zijn en een Valagenda.

Incontinentie: de CIQ-SF (een vragenlijst om een beeld te krijgen van het ongewild urineverlies) en het mictiedagboek (een formulier waarop bijgehouden kan worden wat de vochtinname is, hoeveel iemand plast, hoe vaak iemand hevige aandrang voelt en welke activiteiten uitgevoerd worden.)

Ondervoeding: de SNAQ (instrument voor vroege herkenning en behandeling van ondervoeding) en BMI, (Body Mass Index of Quetelet); dit is een index voor het gewicht in verhouding tot de lichaamslengte.

Depressie bij ouderen: de Geriatric Depression Scale 8 (een lijst met 8 vragen die cliënten zelf met ja of nee kunnen beantwoorden) en de brochure ‘depressie bij ouderen’ van Fonds Psychische gezondheid.

Decubitus: drie verschillende risicoscorelijsten: de decubitusscorelijst gebaseerd op CBO-richtlijn, de Norton schaal en de Braden-schaal.

Gebruik de Kennisbank!
De informatie in de Kennisbank van Zorg voor Beter is gratis toegankelijk voor iedereen die de zorg wil verbeteren met handige instrumenten, checklists en hulpmiddelen. In de Kennisbank van Zorg voor Beter staan talloze voorbeelden van instellingen die met succes de kwaliteit van zorg verbeterden. Volg hun goede voorbeeld en gebruik hun plannen, protocollen en instrumenten!

Plaats een reactie