Neuroloog moet werkzaamheden stoppen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft neuroloog Sanders uit Breda het bevel gegeven om zijn werkzaamheden per direct te stoppen. De inspectie is van oordeel dat de neuroloog geen verantwoorde zorg levert en dat dit een reëel gevaar oplevert voor de veiligheid van patiënten.

Aanleiding
Naar aanleiding van een melding door het Amphia Ziekenhuis in Breda over mogelijk disfunctioneren van de neuroloog, heeft de inspectie de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) verzocht om een beoordeling te geven aan de hand van medische dossiers. De neuroloog werkte tot februari 2012 in het Amphia Ziekenhuis maar zat voor die tijd al geruime tijd in de ziektewet. Op 1 februari jl. heeft de inspectie het concept rapport van de NVN ontvangen. De NVN concludeert dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in het medisch handelen van de neuroloog en dat er gevaar is voor de patiëntveiligheid. Dit biedt de IGZ de wettelijke basis om een bevel tegen de neuroloog in te stellen en hem het werken als neuroloog en arts per direct te verbieden.

In het najaar van 2012 werkte Sanders 4 maanden in het Lievensberg ziekenhuis. De inspectie heeft de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis geïnformeerd over het onderzoek dat de inspectie had ingesteld naar het functioneren van Sanders. Op verzoek van de inspectie heeft het Lievensberg ziekenhuis Sanders onder toezicht laten werken.

Bevindingen concept rapport NVN
De neuroloog stelde vaak haastige en onjuiste diagnosen. Hij maakte onlogische keuzes met betrekking tot in te stellen therapie die afweken van de geldende richtlijnen en standaarden van de NVN. Bovendien was de neuroloog veelal onvolledig en niet consequent in de communicatie. Daarnaast was er sprake van onjuist en tekortschietend professioneel handelen met betrekking tot medisch ethische aspecten. Door het nalaten van (lichamelijk) onderzoek stelde hij soms verkeerde diagnoses of gaf hij onjuiste behandelingen. Dit heeft bij meerdere patiënten geleid tot onnodige schadelijke bijwerkingen.

Op grond van dit onderzoeksrapport, is de inspectie van mening dat de zorg van de neuroloog een ernstig gevaar oplevert voor de patiëntveiligheid. De inspectie beveelt daarom dat Sanders zijn werkzaamheden als neuroloog per direct neerlegt en verder geen handelingen verricht op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Gelet op de ernst van de bevindingen zal de inspectie een tuchtklacht voorbereiden en de tuchtrechter vragen deze met spoed te behandelen. Het bevel duurt tot de tuchtrechter uitspraak heeft gedaan over de tuchtklacht.

Plaats een reactie