Nederlandse perinatale sterfte daalt

De perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) is in Nederland gedaald van 10,5 per duizend in 2004 naar 9,0 per duizend in 2010. Hierdoor is de internationale positie van Nederland verbeterd. Deze verbetering is het resultaat van de grote inzet van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij zwangerschap en geboorte.

Dit blijkt uit het derde EURO-PERISTAT 2013-onderzoek naar de perinatale gezondheid (gezondheid van moeder en kind rond de geboorte) in 29 Europese landen in 2010.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Inserm (Frankrijk) in samenwerking met TNO in Leiden. De Nederlandse cijfers zijn voornamelijk afkomstig van de Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN).

De belangrijkste cijfers uit het EURO-PERISTAT 2013-rapport op een rij
In EURO-PERISTAT wordt onder perinatale sterfte verstaan het totale aantal kinderen dat na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer wordt geboren en rond de geboorte overlijdt (vóór, tijdens of in de eerste vier weken na de geboorte). In Nederland is dit gedaald van 10,5 per duizend in 2004 naar 9,0 per duizend in 2010, een daling van 14% (grafiek 1), waarmee Nederland iets gestegen is van een 3e naar een 6e plaats van onderen.

Foetale sterfte vanaf 22 weken per 1000 geborenenGrafiek 1: Foetale sterfte vanaf 22 weken per 1000 geborenen en neonatale sterfte vanaf 22 weken tot 28 dagen na de geboorte per 1000 levendgeborenen.

De internationale cijfers zijn beter te vergelijken als gekeken wordt naar foetale sterfte (sterfte vóór de geboorte) vanaf 28 weken plus de neonatale sterfte (sterfte na de geboorte) vanaf 24 weken. TNO-onderzoeker dr. Ashna Mohangoo: “Met deze andere grenzen compenseer je iets van de verschillen in registratie en beleid tussen de landen.” De perinatale sterfte in Nederland zou dan 5,1 per duizend zijn. Daarmee heeft Nederland een positie in de middenmoot binnen de groep van 29 deelnemende Europese landen bereikt (grafiek 2).

Foetale sterfte vanaf 28 weken per 1000 geborenenGrafiek 2: Foetale sterfte vanaf 28 weken per 1000 geborenen en neonatale sterfte vanaf 24 weken tot 28 dagen na de geboorte per 1000 levendgeborenen.

De sterfte van levendgeborenen gerekend vanaf 24 weken zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte (neonatale sterfte) daalde tussen 2004 en 2010 met 21%. Die sterfte is nu 2,2 per duizend en was eerder 2,8 per duizend. Hier klimt Nederland op richting de middenmoot. De foetale sterfte vanaf 28 weken zwangerschapsduur is het sterkst gedaald: met 33% van 4,3 per duizend naar 2,9 per duizend, opnieuw een positie in het midden.

De verschillende Nederlandse cijfers in de drie EURO-PERISTAT-rapporten zijn samengevat in de tabel.

Nederlandse zorgverleners zien een ommekeer
De Nederlandse uitkomsten zijn verbeterd, ook in vergelijking met andere landen in Europa. Maar het kan nog veel beter, zeker als het gaat om perinatale sterfte. “De verbeteringen zijn het resultaat van de grote inzet van en intensievere samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, zoals huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen en anesthesiologen (de hele ‘keten’ dus), in combinatie met de uitvoering van perinatale audit, waarin zorgverleners een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg analyseren, maar ook de start van het College Perinatale Zorg en de actieve rol van de overheid”, licht prof.dr. Jan Nijhuis, hoofd Obstetrie en Gynaecologie van het Maastricht UMC en lid van het internationale wetenschappelijke comité van EURO-PERISTAT, de resultaten toe.

Daling Nederlandse perinatale sterfte heeft meerdere redenen
Naast de grote inzet van de zorgverleners spelen in Nederland ook andere factoren een rol. Sommige risicofactoren komen minder vaak voor, zoals bijvoorbeeld een kleiner aantal rokende zwangeren en minder tienerzwangerschappen. Ook de invoering van echoscopische screening (de 20-weken echo) in 2007 kan van invloed zijn geweest.

Doorgaan op ingeslagen weg
De Nederlandse PERISTAT-Stuurgroep onderstreept dat de daling in perinatale sterfte onder meer is bereikt door meer integrale zorg, maar met behoud van belangrijke kenmerken van het Nederlandse verloskundige systeem en zonder een grote toename in ingrepen zoals keizersneden. Nederland gaat nu richting een middenpositie in het Europese veld, meer nog niet. Ook andere Europese landen en regio’s laten nog steeds een daling in perinatale sterfte zien. Duidelijk is dat de ingezette verbeteringen in de perinatale zorg, die in 2010 nog maar net in gang waren gezet, moeten worden vastgehouden en geïntensiveerd. Dat werpt vruchten af. Dat laat EURO-PERISTAT 2013 duidelijk zien.

Het EURO-PERISTAT 2013-rapport is vanaf 27 mei 2013 te downloaden via www.europeristat.com.

Leden Nederlandse PERISTAT-stuurgroep
– Dr. Karin van der Pal-de Bruin (TNO), voorzitter en lid van de EURO-PERISTAT Executive Board
– Prof. dr. Jan Nijhuis, (NVOG) en lid van de EURO-PERISTAT Scientific Advisory Committee
– Dr. Ashna Mohangoo (TNO) en coördinator Europese dataverzameling en lid van de EURO-PERISTAT Executive Board
– Dr. Peter Achterberg (RIVM)
– Dr. Patty Elferink (CBS)
– Dr. Chantal Hukkelhoven (PRN)
– Dr. Anita Ravelli (AMC)
– Drs. Greta Rijninks (KNOV)
– Drs. Pieter Tamminga (NVK)
– Drs. Adja Waelput (PAN)
– Drs. Ger de Winter (PRN).

Maastricht UMC plus, onderzoek

Plaats een reactie