Nederlands Instituut voor de Zorg gaat kwaliteit van de zorg verbeteren

Het kabinet hecht grote waarde aan het verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, transparantie en doelmatigheid van de zorg. Een speciaal ‘instituut’ gaat hiertoe nieuwe initiatieven stimuleren en bestaande krachten bundelen. Het belang van de patiënt komt in de activiteiten van het instituut centraal te staan. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (beiden VWS) hebben donderdag 22 december 2011 een wetsvoorstel hierover voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteit zijn nu nog versnipperd over verschillende instanties. Om dit efficiënter vorm te geven en om onnodige kosten en bureaucratie te voorkomen, worden deze taken ondergebracht bij één organisatie. Hiertoe wordt geen nieuwe organisatie opgetuigd, maar wordt aangesloten bij het huidige College van Zorgverzekeringen (CvZ). Het CvZ wordt omgedoopt in het Nederlands Instituut voor de Zorg (NIvZ). Het NIvZ gaat bestaan uit vier secties: uitvoering verzekeringen, pakketbeheer, kwaliteitsinstituut en zorgberoepen en -opleidingen.

Het NIvZ (sectie kwaliteitsinstituut) krijgt als taak de kwaliteit van de zorg permanent te verbeteren. Belangrijk onderdeel daarvan is het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van professionele standaarden en richtlijnen. Deze zijn voor artsen en andere beroepsgroepen leidraad bij hun handelen; wensen en behoeften van patiënten staan hierbij centraal. Daarnaast worden onderscheidende indicatoren ontwikkeld die de patiënt of cliënt helpen bij zijn keuzes in de zorg.

Richtlijnen, standaarden en indicatoren moeten goed toepasbaar zijn voor zorgaanbieders, handhaafbaar voor de toezichthouder en ze moeten voor zorgverzekeraars goed bruikbaar zijn bij hun zorginkoop.

Het is overigens allereerst aan de partijen in het zorgveld zelf om de kwaliteit van de zorg permanent te verbeteren. Wanneer de sector dit nalaat, krijgt het kwaliteitsinstituut de ‘doorzettingsmacht’ om verbeteringen af te dwingen.

Een andere belangrijke opdracht voor het kwaliteitsinstituut is het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. Dit kan door bijvoorbeeld richtlijnen beter op elkaar te laten aansluiten en niet-onderscheidende indicatoren af te schaffen. Voorop staat dat aangesloten wordt bij het primaire zorgproces.

De sectie zorgberoepen en -opleidingen van het NIvZ gaat rapporteren aan het ministerie en het zorgveld over gewenste vernieuwingen van de opleidingen- en beroepenstructuur. Een voorbeeld daarvan zijn eventuele nieuwe verdelingen van bevoegdheden tussen bestaande en nieuwe professionals in de zorg en de consequenties daarvan voor de relevante opleidingen.

Een andere taak van het NIvZ is het stimuleren van gepast gebruik in de zorg. Goede indicatiestelling, het tegengaan van ongewenste praktijkvariatie en het voorkomen van over- (of onder-) behandeling zijn onderdelen van gepast gebruik. Gepast gebruik helpt de zorg voor de toekomst betaalbaar te houden.