‘Natuurwet moet terug naar tekentafel’

Nederlandse natuur-, landschaps en dierenwelzijnsorganisaties roepen staatssecretaris Henk Bleker op zijn Wet natuur grondig te herzien. Met dit wetsvoorstel wordt decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.

Wet natuur biedt geen bescherming voor Nederlandse soorten en gebieden
De meer dan veertig organisaties zijn verontwaardigd over het wetsvoorstel. Het voorstel gaat uit van de gedachte dat de natuur alleen beschermd hoeft te worden als Europa dat verplicht stelt. Europese regels bieden niet meer dan minimale bescherming. Het aantal diersoorten waarop gejaagd mag worden, wordt meer dan verdubbeld. Bijna 150 typisch Nederlandse plant- en diersoorten zijn straks niet langer wettelijk beschermd. Ruim 180 natuurgebieden staan onder druk. Het is bovendien sterk de vraag of Nederland met het schrappen van de nationale wettelijke bescherming kan voldoen aan zijn Europese en andere internationale verplichtingen.

Natuur is economie
De staatssecretaris suggereert ten onrechte dat er een onoverbrugbare tegenstelling bestaat tussen natuur en economie en dat de natuur economische ontwikkeling in de weg staat. Onderzoeken tonen keer op keer aan hoe economisch waardevol de Nederlandse natuur is. Denk maar aan het belang ervan voor bijvoorbeeld de toerisme- en recreatiesector, de visserij en het watermanagement. Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Een gezonde en gevarieerde leefomgeving is daarom noodzakelijk en een robuuste natuurbeschermingswet een vereiste.

Wet natuur is achteruitgang
De organisaties vinden het een goede zaak dat drie natuurwetten (de Natuurbeschermingswet, de Flora- en Faunawet en de Boswet) worden samengevoegd tot één wet, maar alleen als dat een verbetering zou betekenen. In werkelijkheid is sprake van achteruitgang, natuurbeleid wordt de nek omgedraaid. Zelfs aan minimale Europese verplichtingen wordt maar ten dele voldaan. De Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties maken zich bovendien zorgen of de wet überhaupt te handhaven is.

Een duidelijke en sterke natuurwet zal de economie juist stimuleren, omdat ondernemers weten waar ze aan toe zijn en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf. Wij willen dat de natuur en haar kwetsbare dieren en planten in alle provincies van dezelfde bescherming genieten. Het wetsvoorstel zoals dat voorligt zal juist zorgen voor willekeur, onduidelijkheid en daardoor onzekerheid.

De natuurorganisaties die deze gemeenschappelijke brief hebben ondertekend, hebben ook individueel commentaar geleverd op het wetsvoorstel. Naar verwachting bespreekt de Tweede Kamer de Wet natuur in het voorjaar van 2012.

– CDON
– De 12Landschappen
– De Natuur en Milieufederaties
– De Vlinderstichting
– EIS
– Floron
– Goois Natuurreservaat
– Greenpeace
– Het Boscchap
– IUCN
– KNNV
– Landschapsbeheer Nederland
– Natuurmonumenten
– Milieudefensie
– RAVON
– Soortenbescherming Nederland
– Stichting De Noordzee
– Stichting Duinbehoud
– Unie van Bosgroepen
– Vogelbescherming Nederland
– Waddenvereniging
– Wereld Natuur Fonds
– Zoogdiervereniging