Natuurgebieden in het Noorden geven water de ruimte

Vanwege de hevige regenval en zuidwesterstorm zijn de waterstanden in Groningen, Drenthe en Friesland erg hoog. De Waterschappen hebben daarom besloten om diverse waterbergingsgebieden (ook wel retentiegebieden genoemd) in gebruik te nemen. Dit zijn veelal natuurgebieden van Staatsbosbeheer, gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierdoor wordt wateroverlast in steden als Groningen, Meppel en Leeuwarden voorkomen. De natuur als klimaatbuffer, nu echt in actie.

De Onlanden
Het Leekstermeergebied vormt samen met de Eelder- en Peizermaden een nieuw aaneengesloten nat natuurgebied met de naam De Onlanden, deels in beheer bij Staatsbosbeheer. De aanleg is in een vergevorderd stadium. Door enkele tijdelijke maatregelen was het gebied al inzetbaar als waterberging. Sinds woensdagmiddag 4 januari is een groter deel onder water gezet, vooral in de Peizer- en Eeldermaden.

Oost-Groningen
Ook in het oosten van Groningen wordt het inzetten van waterbergingsgebieden voorbereid. Dit betreffen diverse natuurgebieden van Staatsbosbeheer: Tusschenwegen (Winschoten), Bovenlanden (Nieuweschans), Bos op Houwingaham (Nieuweschans), polder Winschoterzijl, en natuurgebied Rijpema (Slochteren).

Tusschenwegen, ten zuiden van Winschoten, is ingericht als natte natuur met open water, plas-draszones en droge terreinen met begrazing. De begroeiing is overgelaten aan spontane ontwikkeling. Het gebied is ideaal voor waterberging. Daarvoor moesten vandaag wel de Schotse Hooglanders in veiligheid gebracht worden.

De Ruiten Aa bij Sellingen is een voormalige veenbeek. Door ontginning en ruilverkaveling was van het oorspronkelijke beekdal weinig over. Door het beeksysteem van de Ruiten Aa in natuurlijke staat terug te brengen is de hydrologie (grondwaterstromingen en kwel) en de dynamiek (stroming) verbeterd in het beekdal. Districtshoofd Rieks van der Wal: “Het herstel van de Ruiten Aa draagt bij aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur Westerwolde. Bij het ontwerp van het EHS-gebied is ook rekening gehouden met de functie voor waterberging. En dat blijkt: de beek doet zijn werk nu prima.”

Drenthe
De herinrichting van diverse beekdalen heeft ook hier zijn effect. Zowel de Geeserstroom in Zuidoost Drenthe als het Oostervoortse – en Lieversche diep kunnen meer water dan voorheen herbergen door meer meanders en ruimte.

Friesland
In Zuidwest Friesland staan ’s winters al veel natuurgebieden rondom de meren onder water. Sommige graslanden krijgen momenteel wat meer water voor de kiezen. In Noordoost Friesland wordt morgen mogelijk natuurgebied Soestpolder bij het Bergumermeer in gebruik genomen als waterberging.

Plaats een reactie