Nationaal Routeplan Farmacie

De KNMP presenteert maandag 27 juni 2011 het Nationaal Routeplan Farmacie. Het Routeplan behelst tal van activiteiten die de KNMP wil ondernemen om de farmaceutische zorg voor de patiënt op een nog hoger niveau te krijgen. In de Rode Hoed vindt een discussie plaats onder leiding van Paul Witteman. KNMP voorzitter Jan Smits “Met het Nationaal Routeplan Farmacie geven we handen en voeten aan het Witboek Farmacie dat we in januari presenteerden. De deelnemers aan de discussie zeiden toen; ga vooral aan de slag. Dat laten we ons als KNMP geen twee keer zeggen.”

KNMP voorzitter Jan Smits: “Ook de patiënt gaat het merken”

Wat gaat de patiënt ervan merken?
De Nederlandse farmaceutische zorg behoort tot de internationale top. De KNMP wil die positie verder uitbouwen. De zorg voor patiënt wordt nog beter omdat de randvoorwaarden voor goede zorg versterkt zullen worden. Apothekers gaan veel meer over het voetlicht brengen welke zorg er wordt verleend. Zo ontstaat ook bij de patiënt een beter beeld welke zaken de apotheker doet om bijvoorbeeld de medicatieveiligheid te garanderen.

Er komen steeds meer oudere patiënten en steeds meer van die patiënten gebruiken meerdere middelen naast elkaar. Vanuit de apotheek gaan patiënten intensiever begeleid worden. Juist deze kwetsbare groepen. Zo komt er extra aandacht voor grote aandoeningen als diabetes, astma, en hart en vaatziekten. Als patiënten meerdere middelen naast elkaar gebruiken, worden de controles op contra-indicaties versterkt. Kan een middel wel met andere medicijnen en met het lichaam? Dit doen apothekers in samenspraak met de patiënt en (huis)artsen. Zo voorkomen we ook ziekenhuisopnamen.

Gerealiseerd sinds de presentatie van het Witboek Farmacie
De KNMP is volop aan de slag gegaan met het Witboek en een aantal ambities is inmiddels al gerealiseerd. De KNMP is eigenlijk al begonnen met het Nationaal Routeplan Farmacie.

1) De KNMP ontwikkelt momenteel vijftien nieuwe richtlijnen farmaceutische zorg. Met deze richtlijnen is de apotheker in staat betere en meer transparante zorg te leveren. Drie van de richtlijnen zijn specifiek gericht op aandoeningen: astma/COPD, diabetes en hart- en vaatziekten.

2) Het beroep “openbaar apotheker” wordt versterkt door het opzetten van een opleiding. Hiermee wordt de opmaat gemaakt naar het specialisme openbaar apotheker.

3) Om de grote wijzigingen per 2012 (de prestatiebekostiging en de vrije tarieven per 2012) te kunnen uitvoeren, moet de ICT worden aangepast. De KNMP is hier druk mee bezig. Ook werkt de KNMP nauw samen met andere zorgkoepels aan een veilige uitwisseling van patiëntgegevens waarmee de zorg verbeterd kan worden.

4) De KNMP heeft in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgprestaties geformuleerd. De formulering van de zorgprestaties maakt de zorg transparanter.

5) De Tweede Kamer heeft na jaren aandringen van de KNMP ingestemd met twee belangrijke zaken die de zorg voor de patiënt zullen verbeteren. De reden van voorschrijven komt voor een aantal middelen op het recept te staan, en de apotheker krijgt inzicht in de labwaarden. Met die informatie kan de apotheker de medicatieveiligheid verbeteren.

6) Ook in het kader van medicatieveiligheid is de KNMP een landelijke pilot gestart waarbij medicatiebewaking wordt toegepast aan de hand van de nierfunctie.

7) De KNMP sloot in maart dit jaar een convenant met het Astma Fonds. Naar aanleiding hiervan is in mei de Longweek in de apotheek georganiseerd.

8) De KNMP heeft het Kwaliteitsprofiel gepresenteerd. Patiënten kunnen op internet makkelijk zien welke diensten een apotheek wel en niet kan leveren.

9) CMR, het systeem voor Centrale Medicatie-incidenten Registratie, wordt nu al gebruikt door meer dan de helft van alle apothekers. Het doel van CMR is om te leren van medicatie-incidenten om op die manier de patiëntveiligheid te verbeteren. Apothekers lopen hiermee voorop binnen de zorgsector.

Nationaal Routeplan Farmacie: Concreet en toepasbaar
De KNMP gaat door met de realisatie van de ambities zoals deze in het Witboek Farmacie zijn geformuleerd. Dit implementatieprogramma draagt de naam “Nationaal Routeplan Farmacie”:

– Het doel van het Nationaal Routeplan Farmacie is de er- en herkenning van de positie van de apotheker als zorgverlener voor de patiënt en als expert in veilig medicijngebruik door doelgroepen en stakeholders. Waarbij de KNMP als gezaghebbende koepel de voorwaarden schept, faciliteert en ondersteunt.

– Deze missie is leidend in alle activiteiten en uitingen van de KNMP. De patiënt staat hierin centraal.

– Het Nationaal Routeplan Farmacie behelst een compleet overzicht van alle activiteiten die de KNMP, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, onderneemt om de ambities te realiseren.

De KNMP kan dit niet alleen. Er is daarom intensief contact met patiënten(verenigingen), (huis)artsen, politici, studenten farmacie, universiteiten, zorgverzekeraars, het ministerie van Volksgezondheid en onze internationale partners.

Plaats een reactie