Mogelijkheden voor CO2-opslag in Nederland in kaart gebracht

Nederland heeft voldoende opslagcapaciteit voor grootschalige CO2-opslag. Realisatie hiervan vraagt wel om duidelijke randvoorwaarden van de overheid. Dat concluderen EBN en Gasunie in hun advies over de mogelijkheden voor grootschalige CO2-transport en opslag in Nederland. Het advies is samengesteld op verzoek van de Minister van Economische Zaken. EBN is benaderd vanwege haar kennis over de olie- en gasvelden in Nederland en gasinfrastructuurbedrijf Gasunie vanwege haar kennis over veilig en betrouwbaar gastransport. Het advies levert bouwstenen voor een nog te formuleren langetermijnvisie van de overheid (Nationaal Masterplan) op het gebied van CO2-opslag en -transport.

In hun advies hebben EBN en Gasunie gekeken naar de tijdige beschikbaarheid van opslagcapaciteit, kostenefficiënte scenario’s voor CO2-transport en opslag, rollen voor de betrokken partijen en mogelijke knelpunten in de totstandkoming van grootschalige CO2-opslag. Bij de berekening van de opslagcapaciteit is uitgegaan van alle in Nederland beschikbare gas- en olievelden onder land en onder zee. Voor de definitieve selectie van velden is nader onderzoek per veld noodzakelijk. In overeenstemming met de vraag van het Ministerie van Economische Zaken behandelt dit rapport uitsluitend de technisch-economische aspecten van CO2-opslag en -transport. Aspecten als ‘maatschappelijk draagvlak’ zijn in deze context buiten beschouwing gelaten.

Kostenefficiënte scenario’s
De kosten voor CO2-transport en opslag worden vooral bepaald door de omvang van potentiële opslaglocaties en de transportafstand. In de periode van 2010-2050 zullen de grootste CO2-bronnen zich in West- en Noord-Nederland bevinden. Het meest kostenefficiënt is daarom te beginnen met het opslaan van CO2 vanuit Noord-Nederland in gasvelden op land en de CO2 vanuit West-Nederland op zee.

Marktwerking
Er zijn voldoende private initiatieven om de totstandkoming van CO2-transport en opslag aan marktpartijen over te laten. Wel zal steun en regie van de overheid nodig zijn om die initiatieven van de grond te krijgen. EBN en Gasunie adviseren de overheid de noodzakelijke randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat opslag en transport voor de betrokken marktpartijen in de précommerciële fase economisch haalbaar wordt en door te zorgen dat de velden op tijd beschikbaar zijn. Het Bouwstenenrapport adviseert daarnaast om de mijnbouwwet op een aantal punten aan te passen om de overgang van gasproductie naar CO2-opslag te faciliteren.

Externe deskundigen

Het advies is tot stand gekomen met inbreng van externe deskundigen en diverse partijen uit de keten van CO2-transport en opslag. Zo is gesproken met uitstoters van CO2 (industriële- en nutsbedrijven), gastransportbedrijven, vergunninghouders van gas- en olievelden, provincies en vertegenwoordigers van regionale initiatieven.

Plaats een reactie