Toename mobiliteit zorgverzekeringsmarkt om prijs

In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit jaar de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt toegenomen tot 4%. Bijna 650.000 verzekerden stapten over naar een andere zorgverzekeraar. Ondersteund door diverse vergelijkingssites switchten consumenten vooral om de prijs naar goedkopere internetlabels of naar een zorgverzekering met premiekorting via een collectiviteit. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Individueel verzekerden kiezen in groten getale voor internetpolissen
Verschillende zorgverzekeraars danken hun groei voor een groot deel aan de populariteit van hun internetpolissen. Er zijn steeds meer prijsbewuste consumenten die ook zonder een collectief aanbod goedkoper uit willen zijn. Het aantal individueel verzekerden bij de relatief goedkopere internetpolissen voor ziektekosten is dit jaar met meer dan 20% gestegen tot ruim 400.000 verzekerden.

Internet en intermediairs zijn succesvolle verkoopkanalen
Dit jaar is bijna 40% van de nieuwe verzekerden overgestapt via het intermediaire kanaal. Vorig jaar was dit nog een derde van de nieuwe verzekerden. Naast de traditionele assurantietussenpersonen scharen veel zorgverzekeraars ook de vergelijkingssites, waaraan ingeval van instroom van nieuwe verzekerden provisie wordt betaald, onder het intermediaire kanaal. Behalve groei van het aantal nieuwe verzekerden via het intermediaire kanaal nam dit jaar ook het totaal aantal aanmeldingen van nieuwe verzekerden direct via internet flink toe, van 33% in 2009 tot 43% dit jaar.

Tegen de achtergrond van de groei via dit kanaal blijft het opvallend dat zorgverzekeraars het internet als reclamemedium nog relatief weinig gebruiken. Slechts 2% van de totale media-uitgaven werden in het afgelopen commerciële seizoen aan reclame op internet besteed. Vorig jaar was dit nog 3%. Veruit de meeste media-uitgaven werden besteed aan televisie (56%), gevolgd door radio (22%) en dagbladen (11%). Het totale budget aan reclamebestedingen in het commerciële seizoen 2009/2010 bleef vrijwel gelijk aan vorig jaar, circa 38 miljoen euro.

Aantal collectief verzekerden toegenomen tot 64%
De collectiviteitsgraad is in 2010 wederom toegenomen. Momenteel is 64% van de Nederlanders voor ziektekosten verzekerd via een collectiviteit. In 2009 bedroeg de collectiviteitsgraad nog 62%. De gemiddelde collectiviteitskorting op de basisverzekering is met 7,1% gelijk gebleven ten opzichte van 2009. Vooral werkgeverscollectiviteiten blijven belangrijke klanten voor zorgverzekeraars. De loyaliteit van deze klantengroep is vooral behouden en/of vergroot door het aanbieden van bedrijfsgezondheidspakketten. Voor meer dan 10% van de beroepsbevolking is een dergelijk pakket afgesloten. Het totaal aantal afgesloten bedrijfsgezondheidspakketten steeg dit jaar met ruim 20%.

Premie sterker gestegen dan volgens de prognose van het Min.van VWS
De gemiddelde nominale premie inclusief eventuele collectiviteitskortingen is in 2010 met gemiddeld ruim 30 euro gestegen tot 1.095 euro per verzekerde per jaar. Dit is hoger dan de jaarlijks in september door het Ministerie van VWS afgegeven nominale rekenpremie. Uitgegaan werd nog van een stijging van 21 euro. De belangrijkste oorzaak van de stijging van de zorgpremie is dat de zorguitgaven sneller groeien dan het aantal premiebetalers. Ook de door de DNB gewijzigde solvabiliteitseis van 8 naar 9 procent voor zorgverzekeraars heeft bij een aantal van hen meegespeeld bij de bepaling van de hoogte van de nominale premie.

Zorginkoop kritische succesfactor in de toekomst
Door de toename van transparantie in premie en dekking op internet zal in de toekomst een gunstige verhouding van de premie en dekking voor verzekerden cruciaal blijven. Ook is de verwachting dat de regierol van de zorgverzekeraars de komende jaren in de marketingcampagnes verder zichtbaar wordt. Hiervoor is zorginkoop voor de zorgverzekeraar een kritische succesfactor. Circa 95% van de bedrijfskosten van een zorgverzekeraar hebben betrekking op zorgkosten. Beheersing van deze kosten en verbetering van kwaliteit kan worden gerealiseerd met de ontwikkeling van specifieke zorgketens voor chronisch zieken.

Het ontwikkelen van dergelijke zorgketens zal naar verwachting beter kunnen, wanneer zorgverzekeraars per 2012 direct voor hun eigen verzekerden ook de AWBZ mogen uitvoeren. Dit zal ook leiden tot nieuwe proposities van zorgverzekeraars. Echter, met de val van het kabinet Balkenende IV is het onzeker geworden of het voorgenomen besluit om de uitvoering van de AWBZ bij zorgverzekeraars neer te leggen, gehaald zal worden. De verwachting is wel dat bij een positieve besluitvorming de dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt zal toenemen.

Plaats een reactie