Mestfraudeurs harder aangepakt

Om fraude met mest aan te pakken, neemt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maatregelen die gericht zijn op producenten, gebruikers en vervoerders van mest. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Zo komt er onder meer een beter systeem om mesttransporten te traceren en zijn er samenwerkingsafspraken met België en Duitsland gemaakt.

Dijksma: “Mestfraudeurs brengen schade toe aan het milieu en zetten de hele sector in een kwaad daglicht. Dat is onaanvaardbaar en slecht voor het maatschappelijk draagvlak van de veehouderij in Nederland. Daarom is een verscherping van maatregelen hard nodig, met een sector die ook zelf verantwoordelijkheid neemt”.

Overtredingen
Het gebruik van meststoffen in Nederland is aan strenge regels gebonden. Gebruiksnormen en gebruiksvoorwaarden bepalen hoeveel mest wanneer en onder welke voorwaarden op het land mag worden toegediend. Ook voor het transport van mest gelden strenge regels. Mestfraude ondermijnt het systeem. Er komen te veel schadelijke stoffen in het milieu en het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat grond- en oppervlaktewater ernstig vervuild raakt. De door vertegenwoordigers van de sector gesignaleerde omvang van de fraude maakt duidelijk dat een scherpere aanpak nodig is. Ook gerichte controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) hebben duidelijk gemaakt dat de naleving van de meststoffenwetgeving te wensen overlaat.

Maatregelen
De eisen die worden gesteld aan verantwoording over het transport en het gebruik van mest worden scherper en de mogelijkheden om te handhaven worden beter.

Zo mag vanaf medio 2014 vaste mest alleen nog worden vervoerd in een transportmiddel dat is uitgerust met een AGR/GPS traceringsysteem dat bevestigd is aan de oplegger of de container waarin de mest wordt vervoerd. Onafhankelijke monsterneming van vaste mest door medewerkers van erkende laboratoria wordt in principe verplicht. Nu gebeurt dat nog door mesthandelaren.

Ook komen er overeenkomsten over uitwisseling van informatie met onze buurlanden. Nog voor de zomer wil Dijksma met haar Vlaamse collega een memorandum of understanding tekenen voor het uitwisselen van informatie over grensoverschrijdende transporten. Met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen – belangrijke exportregio’s voor Nederland – heeft ze recent afspraken gemaakt om de mestfraude in te perken. Daarnaast gaat de NVWA zwaarder straffen door overtreders onder meer van subsidieregelingen uit te sluiten en behaalde voordelen af te nemen.

Plaats een reactie